מאמר לשבת

י"ח כסלו תשפ"ד

פרשת וישלח – חג הגאולה

קדושת ספר התניא אדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא בקדושה עצומה, ובמשך עשרים שנה הוסיף וגרע ודייק בכל תיבה ותיבה, עד אשר צרפו וזקקו בחסר ויתר, ונתן רשות להעתיקו...

י"א כסלו תשפ"ד

פרשת ויצא

סוד עצם הלוז והנה אחר שהתעורר יעקב מאותו חלום קדוש, ונפעם מאוד מגודל קדושת המקום שבו ישן, מיד "ויקרא שם המקום ההוא בית אל" (בראשית כח, יט), ומוסיפה התורה...

ד' כסלו

פרשת תולדות

חלב אם התורה מספרת שהריונה של רבקה היה מוזר מאוד כמו שכתוב "ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית שם, כב) ופירשו חז"ל במדרש (בר"ר שם, ו) שכשהיתה רבקה עוברת על בתי...

כ"ה חשון תשפ"ד

פרשת חיי שרה

פטירתו של צדיק בתחילת פרשתנו התורה מספרת על פטירתה של מייסדת האומה הקדושה, שרה אימנו ע"ה, אשר כל ימיה עלי אדמות היו מקשה אחת של עבודת הבורא מתוך טוהר...

י"ט חשון

עבודת הצדקה

בהמשך הפרשה מספרת התורה על הגזירה הקשה שגזר הקב"ה על העיר סדום ותושביה, כמו שכתוב: "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת ה' מן השמים, ויהפוך את...

י"א חשון תשפ"ד

פרשת לך-לך

מידת הנשתוון בהמשך פרשתנו (בפרק יג) מספרת התורה על התנהגותו הרעה של לוט ואנשיו, והתקוטטותם עם אברהם אבינו ואנשיו, עד שנפרד לו לוט מאברהם והלך להתגורר עם אנשי סדום...

ה' חשון תשפ"ד

פרשת נח

אברהם איש האמונה והנה כשם שפתיחת פרשתנו עוסקת בסיפורו של צדיק, כך גם סיום פרשתנו עוסק בסיפורו של צדיק, סיפור לידתו של אבי האומה, אברהם אבינו ע"ה, שכל ענינו...

אוקטובר 13, 2023

פרשת בראשית

מעלת ועבודת שבת קודש אחר שברא הקב"ה את כל מעשה בראשית עדיין היה העולם כולו רופף ורועד, עד שבא יום השבת ונתקיים העולם ונתייסד, ונמצא שבזכות השבת הקדושה נתקיים...

כ"א תשרי תשפ"ד

וזאת הברכה – "איש האלקים"

והנה בפסוק "וזאת הברכה" וגו' אנו מוצאים לראשונה שמשה רבנו זכה בתואר הקדוש "איש האלקים". וצריך להבין, מדוע דוקא במעמד זה זכה משה לתואר הנשגב הזה? ויש לבאר זאת...

י"ג תשרי תשפ"ד

חג סוכות – עצים בודקים

בפרשת "אמור" שבספר ויקרא התורה הקדושה מצוה אותנו שביום החמישה עשר (ט"ו) לחודש תשרי נשב בסוכה במשך שבעת ימים, כמו שנאמר: "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו...

ז' תשרי תשפ"ד

פרשת האזינו – שבת תשובה

"חבל הכסף" בפרשתנו נאמר: "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" (דברים לב, ט). פסוק זה מדבר על סוד נשמתו הקדושה של כל אחד ואחד מישראל אשר מורכבת משתי...

ספטמבר 15, 2023

ראש השנה – לתפוס את הראש

יום ראש השנה הקדוש נקרא בלשון המקרא "יום הזכרון" וכן "יום תרועה", אך לא מצינו במקרא שהוא נקרא "ראש השנה", ורבותינו הקדושים במשנה ובגמרא הם אלה שחידשו לו שם...

בודק...