מאמר לשבת

י"ב תמוז תשפ"ד

פרשת בלק

מחנה הקדושה ומיד אחר מעשה בלעם, מספרת התורה על מה שארע לעם ישראל בשיטים, שנפלו מקדושתם הרמה והלכו אחרי בנות מואב המתועבות, שנאמר: "וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות...

יולי 12, 2024

פרשת חוקת

עבודת התשובה פרשתנו פותחת במצות שריפת פרה אדומה לצורך טהרתם של אלו שנטמאו למת. סודה של מצות פרה אדומה עמוק עמוק מי ימצאנו, עד שאפילו שלמה המלך, החכם מכל...

כ"ט סיון תשפ"ד

פרשת קרח

מעלת התמימות והנה רבותינו במדרש (תנחומא לפרשתנו, ה) אומרים שקרח "פיקח היה". גם האנשים שלקח לו קרח להיות עימו במחלוקת על משה, היו אנשים גדולים וחכמים כפי שהתורה מעידה...

כ"ב סיון תשפ"ד

פרשת שלח-לך

ענוה ואמונה והנה בזוהר הק' (פרשתנו קנח, סע"א) מבואר, שהטעם לעצה זו של המרגלים היה משום שחששו שכשיכנסו עם ישראל לארץ תוחלף מנהיגותם, וימונו מנהיגים אחרים במקומם, ולכן יעצו...

ט"ו סיון תשפ"ד

פרשת בהעלותך

מעלתו של כל יהודי (ד) וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ מִקְשָׁה הִוא כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר הֶרְאָה יְהֹוָה אֶת משֶׁה כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה: כל יהודי, איש...

ח' סיון תשפ"ד

פרשת נשא

"באתי לגני" שבת פרשת נשא לעולם באה לאחר חג השבועות, ובעוד שהשבת שלפני חג השבועות – יום חתונתם של עם ישראל והתורה הקדושה – נקראת בספרים הקדושים "שבת כלה"...

א' סיון תשפ"ד

פרשת במדבר

מיטתו שלימה בפרשתנו מצוה הקב"ה את משה לחלק את עם ישראל לארבע קבוצות שכל אחת מהן תכלול שלושה שבטים, ולכל קבוצה יהיה דגל בצבע שונה משל חברתה, וכך יחנו...

כ"ב באייר תשפ"ד

פרשת בחקותי

חקיקת התורה פרשתנו פותחת באומרה: "אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" (ויקרא כו, ג), ובהמשך לכך מפרטת התורה את השכר הגדול שהקב"ה מבטיח לתת לעם ישראל אם יקיימו זאת....

ט"ז אייר תשפ"ד

פרשת בהר

קירוב לבבות בפרשתנו נאמר: "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו וגו'" (ויקרא כה, כה), ומפרש האור החיים הק' (שם) את הפסוק הזה בדרך רמז כלפי הקב"ה, אשר על ידי עוונותיהם...

י' אייר תשפ"ד

פרשת אמור

הודיה נצחית: משמעות מיוחדת לקרבן תודה בפרשתנו "אמור" (ויקרא כב, כט) נאמר: "וכי תזבחו זבח תודה לה'". חז"ל במדרש (ויקר"ר כז, יב) מעניקים לקרבן זה משמעות מיוחדת: "כל הקרבנות...

ב' אייר תשפ"ד

פרשת קדושים

"ואהבת לרעך כמוך" בהמשך פרשת קדושים מובאת מצווה חשובה ויקרה – מצות: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח) – עליה אמר רבי עקיבא (בתו"כ כאן) שהיא "כלל גדול בתורה",...

כ"ה בניסן תשפ"ד

פרשת אחרי מות

מעלתו של כל יהודי בפרשתנו נאמר: "השוכן איתם בתוך טומאותם" (ויקרא טז, טז), ומבאר רש"י שכוונת הפסוק היא שהקב"ה משרה את שכינתו בתוך עם ישראל אף על פי שהם...

ח"י ניסן תשפ"ד

שבת חול המועד פסח

ספירת העומר בערב הראשון שאחר ליל הסדר מתחילים אנו לספור את ספירת העומר במשך ארבעים ותשעה ימים עד הגיענו לחג שבועות ביום החמישים. והטעם לכך מבואר בספר שבולי הלקט...

י' ניסן תשפ"ד

פרשת מצורע – שבת הגדול

סדר טהרת המצורע אחר שבפרשה הקודמת השמיעה לנו התורה את סוגי הנגעים למיניהם, בפרשתנו מתחילה התורה לבאר את סדר טהרתו של המצורע מצרעתו כאשר רואה הכהן שנרפאה צרעתו, "וציוה...

ג' ניסן תשפ"ד

פרשת תזריע

אסור להתנתק והנה בהמשך פרשתנו התורה מלמדת שאחד מן הנגעים נקרא "נתק" (ראה פרשתנו יג, ל ואילך). ומלבד הפשט הפשוט שבזה, התורה באה לרמוז שאחד מהדברים השליליים שיש להתרחק...

כ"ה אדר ב' תשפ"ד

פרשת שמיני

קדושת המאכלות חלק מפרשתנו עוסק בסימניהם של החיות, הבהמות, העופות והדגים המותרים באכילה והאסורים באכילה, ועל דבר זה נאמר: "והתקדישתם והייתם קדושים" (ויקרא יא, מד), כי יסוד קדושתם של...

י"ט אדר ב' תשפ"ד

פרשת צו

"זאת תורת העולה" והנה בפרשתנו נאמר: "זאת תורת העולה… ואש המזבח תוקד בו" (ויקרא ו, ב). ונראה שנרמז בפסוק זה שלא כל תורה הנלמדת עולה לרצון לפני ה', אלא...

י"ב אדר ב' תשפ"ד

חג פורים

קדושת ישראל והנה על הנאמר במגילה: "ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו וגו'" (אסתר ד, ג) מפרשים חז"ל במדרש (אסתר רבה ח, ה) שאמר מרדכי להתך שיאמר לאסתר...

ד' אדר א' תשפ"ד

פרשת פקודי

אורו העצום של המשכן בפרשת פקודי מספרת התורה שכאשר סיימו עם ישראל את מלאכת עשיית המשכן וכליו הביאום אל משה, כמו כתוב: "ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו...

כ"ח אדר א' תשפ"ד

פרשת ויקהל

קנין תורה שבעל פה והנה על הנאמר בפרשתנו: "וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים" (שמות לה, כו), מפרש רש"י: "היא היתה אומנות יתירה, שמעל גבי...

כ"א אדר א' תשפ"ד

פרשת כי-תישא

סממני הקטורת ובהמשך פרשתנו עוסקת התורה גם במצות הכנת הקטורת. ומפורסמת הברייתא המונה את אחד עשר סממני הקטורת: "פיטום הקטורת, הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים של שבעים מנה....

י"ד אדר א' תשפ"ד

פרשת תצווה

קדושת הלשון חז"ל (זבחים פח, ב) לימדונו שמעילו של הכהן הגדול היה מכפר על לשון הרע. אכן, בפסוקים המדברים על ציווי עשיית המעיל ניתן למצוא רמז נפלא לעבודה קדושה...

ו' אדר א' תשפ"ד

פרשת תרומה

קדושת ההורים וכתב האריז"ל בספר פרי עץ חיים (שער ק"ש שעל המיטה פי"א) שככל שהאב והאם יקדשו את עצמם בשעת יצירת הוולד, כך יהיה הבן שיוולד להם הגון יותר,...

א' אדר א' תשפ"ד

פרשת משפטים

הגוף עבד לנשמה בפתיחת פרשתנו עוסקת התורה במצות: "כי תקנה עבד עברי וגו'" (שמות כא, ב). ומפרש האור החיים הק' (שם, פס' ד) ענין מצוה זו על דרך הרמז,...

כ"ג שבט תשפ"ד

פרשת יתרו

הלומד מכל אדם והנה פרשתנו פותחת בסיפור התקרבותו של יתרו אל תחת כנפי השכינה, ולאחר מכן מספרת התורה שכשראה יתרו שמשה יושב ושופט לבדו את כל העם מבוקר עד...

ט"ז שבת תשפ"ד

פרשת בשלח

קריעת ים סוף והנה על מה שאמר הקב"ה למשה: "ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה" (שמות יד, טז) מפרש...

ח' שבט תשפ"ד

פרשת בא

אמונת חכמים בפרשת השבוע מספרת התורה שהקב"ה ציוה את עם ישראל לקחת שה ביום העשירי לחודש ניסן, להחזיקו בבית עד יום הארבעה עשר בניסן, לשוחטו ולהקריבו לקרבן פסח. את...

ב' שבט תשפ"ד

פרשת וארא

הילולת הבבא-סאלי בכל שנה ושנה בסמיכות לפרשתנו חל מועד הילולתו של האדמו"ר הקדוש והטהור המלומד בניסים ר' ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי זיע"א (ד' שבט). זיכנו ה' יתברך להיסתופף...

כ"ד טבת תשפ"ד

פרשת שמות

עמלה של תורה בפרשתנו התורה מספרת על השיעבוד הקשה שבו שעבדו המצרים את עם ישראל, כמו שכתוב: "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" (שמות א,...

ט"ז טבת

פרשת ויחי

נקודות של אור פרשת "ויחי" היא הפרשה החותמת את ספר בראשית, הנקרא גם "ספר הישר" (יהושע י, יג) על שם שבו מסופרים קורות חייהם של אבותינו הקדושים אברהם יצחק...

י' טבת תשפ"ד

פרשת ויגש

גדולתו של יהודה בתחילת פרשתנו התורה מספרת על המפגש בין יהודה לבין יוסף, וכן על התוודעותו של יוסף לאחיו, ועל ירידת יעקב אבינו ובני ביתו למצרים. ולפני שהגיע יעקב...

ג' טבת תשפ"ד

פרשת מקץ

סגולה לעשירות לאחר מכן התורה מספרת שכפי שפתר יוסף לפרעה את חלומותיו כן היה, ומתחילה באו על מצרים שבע שנות השובע, ולאחריהן באו אף שנות הרעב. בשנות השובע אצרו...

כ"ה כסלו תשפ"ד

פרשת וישב

כוחו של רב והנה אחר שהורד יוסף מצרימה ונמכר לפוטיפר סריס פרעה, חמדה אשת פוטיפר את יופיו הגדול והחלה להתגרות בו ולפתותו בדברים שונים להכשל עימה בדבר עבירה. מתחילה...

י"ח כסלו תשפ"ד

פרשת וישלח – חג הגאולה

קדושת ספר התניא אדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא בקדושה עצומה, ובמשך עשרים שנה הוסיף וגרע ודייק בכל תיבה ותיבה, עד אשר צרפו וזקקו בחסר ויתר, ונתן רשות להעתיקו...

י"א כסלו תשפ"ד

פרשת ויצא

סוד עצם הלוז והנה אחר שהתעורר יעקב מאותו חלום קדוש, ונפעם מאוד מגודל קדושת המקום שבו ישן, מיד "ויקרא שם המקום ההוא בית אל" (בראשית כח, יט), ומוסיפה התורה...

ד' כסלו

פרשת תולדות

חלב אם התורה מספרת שהריונה של רבקה היה מוזר מאוד כמו שכתוב "ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית שם, כב) ופירשו חז"ל במדרש (בר"ר שם, ו) שכשהיתה רבקה עוברת על בתי...

כ"ה חשון תשפ"ד

פרשת חיי שרה

פטירתו של צדיק בתחילת פרשתנו התורה מספרת על פטירתה של מייסדת האומה הקדושה, שרה אימנו ע"ה, אשר כל ימיה עלי אדמות היו מקשה אחת של עבודת הבורא מתוך טוהר...

י"ט חשון

עבודת הצדקה

בהמשך הפרשה מספרת התורה על הגזירה הקשה שגזר הקב"ה על העיר סדום ותושביה, כמו שכתוב: "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת ה' מן השמים, ויהפוך את...

י"א חשון תשפ"ד

פרשת לך-לך

מידת הנשתוון בהמשך פרשתנו (בפרק יג) מספרת התורה על התנהגותו הרעה של לוט ואנשיו, והתקוטטותם עם אברהם אבינו ואנשיו, עד שנפרד לו לוט מאברהם והלך להתגורר עם אנשי סדום...

ה' חשון תשפ"ד

פרשת נח

אברהם איש האמונה והנה כשם שפתיחת פרשתנו עוסקת בסיפורו של צדיק, כך גם סיום פרשתנו עוסק בסיפורו של צדיק, סיפור לידתו של אבי האומה, אברהם אבינו ע"ה, שכל ענינו...

אוקטובר 13, 2023

פרשת בראשית

מעלת ועבודת שבת קודש אחר שברא הקב"ה את כל מעשה בראשית עדיין היה העולם כולו רופף ורועד, עד שבא יום השבת ונתקיים העולם ונתייסד, ונמצא שבזכות השבת הקדושה נתקיים...

כ"א תשרי תשפ"ד

וזאת הברכה – "איש האלקים"

והנה בפסוק "וזאת הברכה" וגו' אנו מוצאים לראשונה שמשה רבנו זכה בתואר הקדוש "איש האלקים". וצריך להבין, מדוע דוקא במעמד זה זכה משה לתואר הנשגב הזה? ויש לבאר זאת...

י"ג תשרי תשפ"ד

חג סוכות – עצים בודקים

בפרשת "אמור" שבספר ויקרא התורה הקדושה מצוה אותנו שביום החמישה עשר (ט"ו) לחודש תשרי נשב בסוכה במשך שבעת ימים, כמו שנאמר: "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו...

ז' תשרי תשפ"ד

פרשת האזינו – שבת תשובה

"חבל הכסף" בפרשתנו נאמר: "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" (דברים לב, ט). פסוק זה מדבר על סוד נשמתו הקדושה של כל אחד ואחד מישראל אשר מורכבת משתי...

ספטמבר 15, 2023

ראש השנה – לתפוס את הראש

יום ראש השנה הקדוש נקרא בלשון המקרא "יום הזכרון" וכן "יום תרועה", אך לא מצינו במקרא שהוא נקרא "ראש השנה", ורבותינו הקדושים במשנה ובגמרא הם אלה שחידשו לו שם...

כ"א אלול תשפ"ג

פרשת נצבים – וילך

השפעת ההורים על קדושת ילדיהם נאמר בפרשה אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם… טַפְּכֶם נְשֵׁיכֶם. ויש כאן רמז, אתם נצבים היום כולכם, אתם זה האבות, ובהמשך, גם טפכם...

י"ד אלול תשפ"ג

פרשת כי תבוא – פרנסה בנקל

בפרשת "כי תבוא" (מתחילת פרק כח) אנו קוראים על הברכות הנפלאות המיועדות לעם ישראל כאשר הם הולכים בדרך ה', ושומרים את מצוותיו. ובכלל הברכות ישנה ברכה אחת נפלאה הכוללת...

ז' אלול תשפ"ג

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

לפרשת "כי תצא" ישנה מעלה מיוחדת על פני כל שאר פרשיות התורה, בכך שהיא הפרשה העמוסה ביותר במצוות מכל שאר פרשיות התורה, ויש בה שבעים וארבע מצוות, והרי ככל...

א' אלול תשפ"ג

פרשת שופטים – קדושת השערים שבראש

פרשתנו פותחת במצות: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך" (דברים טז, יח). פירושה הפשוט של מצוה זו הוא שיש להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר...

כ"ד אב תשפ"ג

פרשת ראה

כיצד ניגשים ללמוד תורה רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה:אֶת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹת יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם: (דברים יא, כו-כז) הברכה האמורה היא...

י"ז אב תשפ"ג

פרשת עקב

סגולות ברכת המזון ובהמשך הפרשה מצוה התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך" (דברים ח, י), והיינו שנצטוינו בזה לברך ברכת המזון אחר אכילת פת, וסגולות רבות ונפלאות במצוה...

י' אב תשפ"ג

פרשת ואתחנן

מיתוק הדינים וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהֹוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: אבא עטרת ראשינו רבינו יורם אברג'ל הביא את דברי חכמינו הקדושים שאמרו "ואתחנן" גימטריא חמש מאות וחמש עשרה, ובא לרמוז שמשה...

ב' אב תשפ"ג

פרשת דברים

טהרת המוח והלב ספר דברים בכללותו הוא דברי תוכחתו של משה לעם ישראל, שאמרם בסמוך לפטירתו החל מראש חודש שבט ("בעשתי עשר חודש באחד לחודש") ועד ליום פטירתו בז'...

כ"ד תמוז תשפ"ג

פרשת מטות-מסעי

צבאות ה' הביא אבא היקר את דברי חכמינו הקדושים שביארו, אלף למטה אלף למה, למה כפל את הלשון "אלף למטה אלף למטה"? ללמד אותנו שעל כל אלף ששלח משה...

יולי 6, 2023

פרשת פנחס

"איש על העדה" בפרשתנו קוראים אנו על בקשתו של משה רבנו מהקב"ה שימנה מנהיג ראוי שינהיג את עדת בני ישראל אחר פטירתו, כמו שנאמר: "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל...

י"א תמוז תשפ"ג

פרשת בלק

הפרשה מסיימת במעשהו של זמרי, אשר חילל את קדושתו עם אותה מדינית, וגרם למגיפה קשה שגבתה עשרים וארבעה אלף איש מעם ישראל. חז"ל מספרים (סנהדרין פב, סע"א) שבאותה שעה...

יוני 22, 2023

פרשת חקת

מעלת "המומים" בספר עבודת ישראל למגיד מקוז'ניץ, (הוא הגאון החסיד רבי ישראל בן רבי שבתאי הופשטיין שהיה תלמיד חכם גאון וחשוב, ואדמו"ר חשוב מגדולי הדור, והוא תלמידם של הנודע...

יוני 15, 2023

פרשת קרח

אשה בונה דרשו חכמינו הקדושים על הפסוק, חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אישתו של און בן פלת, "ואוולת בידיה תהרסנו" זו אשתו...

יוני 8, 2023

פרשת שלח לך

בורח מהכבוד אבא היקר והאהוב רבינו יורם אברג'ל הביא בשם חכמינו הקדושים, שהמרגלים ההם שהלכו לרגל את ארץ הקודש, בהתחלה היו אנשים יראי שמים, שנאמר בפסוק "כולם אנשים", אולם...

יוני 1, 2023

פרשת בהעלותך

להאיר אור פרשתנו פותחת במצוה שניתנה לאהרן הכהן להדליק את מנורת המקדש, כמו שנאמר "בהעלותך את הנרות וגו'" (במדבר ח, ב). הדלקת המנורה משמעותה להאיר אור, ודבר זה מתאים...

ה' סיון תשפ"ג

חג שבועות – עיקרי ההכנה לקבלת התורה

כבר הזכרנו כמה פעמים מה שמבואר בספרי פנימיות התורה שבכל שנה ושנה כאשר מגיע מועד כלשהו ממועדי ה', חוזרות ומאירות בעולם אותן ההארות שהאירו בעולם בפעם הראשונה שארע מועד...

כ"ז אייר תשפ"ג

פרשת במדבר – "בזכות יוסף הצדיק"

שמעתי מאבא היקר והאהוב עטרת ראשינו, רבינו יורם אברג'ל שאמר בשם חכמינו הקדושים, שיוסף הצדיק עליו השלום התקדש, ועמד בגבורה בנסיון הקשה שהציקה לו אשת פוטיפר המרשעת, ולא חטא...

כ"א אייר תשפ"ג

פרשת בהר – בחוקותי

שכר עמלי התורה ותומכיה בפתיחת פרשת בחוקותי נאמר: "אם בחוקותי תלכו" ומפרש רש"י  שתהיו עמלים בתורה כי בזכות לימוד התורה הקדושה זוכים עם ישראל לשמירה מעולה מכל הגויים הסובבים...

י"ג אייר תשפ"ג

פרשת אמור – טוב להודות לה'

 בפרשתנו נאמר: "וכי תזבחו זבח תודה לה'" (ויקרא כב, כט), אומרים חז"ל במדרש (ויקר"ר כז, יב): "כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינה בטלה לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיית תודה...

ז' אייר תשפ"ג

פרשת אחרי מות – קדושים

אומר לנו הקב"ה: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם"כלומר:'רצוני שתתאחדו זה עם זה ותתקדשו ביחד דוקא, ואם יהיה מי שיחשוב שאין שבאפשרותו להתאחד עם הזולת כיון שהוא גדול...

כ"ט ניסן תשפ"ג

פרשת תזריע

לידת ילדים ונגעים   פרשת תזריע פותחת בענין לידת ילדים, כמו שכתוב: "אשה כי תזריע וילדה זכר" (ויקרא יב, ב), ומיד לאחר מכן מביאה התורה את כל דיני הנגעים...

כ"ב ניסן תשפ"ג

פרשת שמיני

מעלת לימוד הגמרא בפרשתנו מצוה התורה: "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (ויקרא יא, מד) ומפרש רש"י: "כשם שאני קדוש, שאני ה' אלקיכם, כך והתקדשתם. קדשו את עצמכם למטה,...

ט"ז ניסן תשפ"ג

חג פסח – תיקון פגם הנחש

בפסח אנו באים לתקן את פגם הנחש, ולכן נאסרה בפסח אכילת חמץ, כיון שהחמץ רומז על הנחש, וסימן לדבר, שהרי מתוך שס"ה ימות השנה ישנם נח"ש ימים (מלבד שבעת...

ח' ניסן תשפ"ג

פרשת צו – סוד הקורבנות

עיקרו של חומש ויקרא עוסק בדיני הקרבנות על כל סוגיהם ופרטי הלכותיהם, וכדי להבין מהו ענין הקרבנות יש להקדים, שכשעלה ברצונו של הבורא יתברך שמו לברוא את האדם, עשאו...

א' ניסן תשפ"ג

פרשת ויקרא – זהירות מן הגזל

בפרשתנו מצוה התורה בנוגע לקורבן עולה הבא מן העוף: "והסיר את מֻרְאָתוֹ בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן" (ויקרא א, טז), כלומר שצריך להשליך את מעיו...

כ"ג אדר תשפ"ג

פרשת ויקהל – "ויקהל משה"

פרשת ויקהל נסמכה לפרשת כי תשא משום שבפרשת כי תשא מסופר גם על עוון עשיית העגל, ומכיון שלצורך עשיית העגל עם ישראל נקהלו יחד כאיש אחד, כמו שככתוב: "ויקהל...

ט״ז באדר תשפ״ג

פרשת כי תשא

צדיק וצדקה פרשתנו פותחת במצות נתינת מחצית השקל, כמו שכתוב: "זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש" (שמות ל, יג). וידועה שאלת המפרשים מדוע ציותה התורה...

מרץ 2, 2023

פרשת תצוה – בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה מועילה מאוד לתיקון האדם ועבודת התשובה, וזאת משום שבפרשה זו התורה מדברת על בגדי הכהנים, וסגולתם של בגדי הכהונה לכפר אף על עוונות קשים ביותר. וכמו שמבואר...

ב' אדר תשפ"ג

פרשת תרומה

"ושכנתי בתוכם" בפרשתנו מצוה הקב"ה את עם ישראל לבנות לו משכן כדי שבו הוא ישרה את שכינתו הקדושה, וכמו שכתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח). ומובא...

פברואר 16, 2023

פרשת משפטים – לא נפרדים מהרב

ובסוף פרשתנו מספרת התורה על ציווי הקב"ה למשה לעלות להר סיני לקבל את לוחות העדות, "ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר… ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים...

י"ח בשבט תשפ"ג

פרשת יתרו – הארת מתן תורה

בספרי פנימיות התורה מבואר שבכל שנה ושנה כאשר מגיע מועד כלשהו ממועדי ה', ואפילו חנוכה ופורים שאינם אלא מדרבנן, חוזרות ומאירות בעולם אותן ההארות שהאירו בעולם בפעם הראשונה שארע...

פברואר 2, 2023

פרשת בשלח – מעלתו של בן תורה

בפרשתנו מסופר על הנס הגדול והמופלא שעשה הקב"ה לאבותינו בצאתם ממצרים – נס קריעת ים סוף ואומרים חז"ל במדרש (שמו"ר כא, ו וכיו"ב גם בבר"ר ה, ה) שכשאמר הקב"ה...

ינואר 26, 2023

פרשת בא – קדושת התפילין

ונחתמת פרשתנו במצות הנחת תפילין. ומחמת גודל ערכה של מצוה זו שבפרשתנו היו זקני וחכמי מרוקו שבדור הקודם מגדירים את פרשת בא כ"פרשה עליונה", כלומר בעלת קדושה מיוחדת, וכן...

ינואר 19, 2023

פרשת וארא – ארבע לשונות של גאולה

בפתיחת פרשתנו אנו קוראים על הבשורה הנפלאה שמצוה הקב"ה את משה לבשר לעם ישראל: "לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי...

ינואר 12, 2023

פרשת שמות – השתלשלות חיי משה

והנה סדר חייו של משה רבנו, והענינים שעברו עליו במצרים ובמדין וכו', הכל כאשר לכל היה תיקון גדול ועצום לכל החטאים והפגמים שהיו בעולם מעת בריאת העולם ועד אליו,...

ינואר 5, 2023

פרשת ויחי – עולי עין

בפרשתנו מסופר גם על הברכות הנשגבות שברך יעקב אבינו את כל אחד ואחד מבניו. בכל ברכה וברכה שברך יעקב גנוזים רמזים עצומים על כל אשר יארע עם כל שבט...

דצמבר 28, 2022

פרשת ויגש – עצו של אברהם

בפרשתנו מסופר על ירידתו של יעקב אבינו לארץ מצרים על מנת לפגוש את יוסף בנו לאחר שלא ראה אותו כ"ב שנים. אולם לפני שיעקב ירד למצרים, התורה מספרת שהוא...

דצמבר 23, 2022

פרשת מקץ – אין החכמה משלי

בתחילת פרשתנו התורה מספרת על חלומותיו של פרעה וכן על פתרונו של יוסף לחלומותיו. ואחר שיוסף פתר לפרעה את חלומותיו, אמר פרעה ליוסף: "אחרי הודיע אלקים אותך את כל...

דצמבר 16, 2022

פרשת וישב – מעשה אבות

בזכות עמידתו האיתנה של יוסף באותו נסיון עצום של אשת פוטיפר, לא רק שהועיל לעצמו וזכה בשל כך למלוך במשך שמונים (גמטריא "יסוד") שנה, אלא גם הועיל בזה לכל...

דצמבר 9, 2022

פרשת וישלח – עשו והתורה שבעל פה

והנה נוסף על המבואר עד כֹה, ישנו עומק נוסף בדבר פגישתם של יעקב ועשו, וכן בדבר פחדו של יעקב מפני עשו. והענין הוא, כי ידע יעקב אבינו שנשמתו היא...

דצמבר 2, 2022

פרשת ויצא – עתיד ילדינו

בפרשת ויצא מסופר על בואו של יעקב לחרן, ועל פגישתו הראשונה עם בת זוגו העיקרית רחל, אלא שהפלא הגדול הוא שדוקא בפגישה מיוחדת ושמחה זו יעקב אבינו לא מוצא דבר...

נובמבר 25, 2022

פרשת תולדות – סוד נשמת עשו והשתלשלות התורה שבעל פה

בפתיחת פרשתנו מספרת התורה על התפילות הרבות של יצחק אבינו ורבקה אימנו ע"ה לה' יתברך שיפקדם בזרע של קיימא, וכפי שפירשו חז"ל במדרש (בר"ר סג, ה) על הנאמר בפרשתנו...

נובמבר 18, 2022

חיי שרה – ברא מזכי אבא

מספרת התורה על הליכתו של אליעזר בשליחותו של אברהם לחפש כלה ליצחק בבית משפחתו שבחרן, ועל כל מה שנעשה עימו שם עד שלבסוף סייעוהו מן השמים להביא עימו את...

נובמבר 11, 2022

פרשת וירא – הנני מוכן ומזומן

בסיום הפרשה מספרת התורה על הענין אשר הוא בעצם הדבר המרכזי ביותר בפרשה, נסיון העקדה והנה בדומה לנסיון שעליו קראנו בתחילת הפרשה הקודמת, כשאמר הקב"ה לאברהם "לך לך מארצך…",...

נובמבר 4, 2022

לך לך – כורת הברית

בסיום הפרשה התורה מספרת שבהיות אברהם בן תשעים ותשע שנים נגלה אליו הקב"ה ואמר לו: "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז, א), ומפרש רש"י "התהלך לפני...

אוקטובר 28, 2022

נח – הצלחה בחינוך הילדים

לאחר שמונה התורה את מעלותיו של נח, וכפי שביארנו לעיל, היא משמיעה לנו גם למה זכה נח בגלל מעלותיו באומרה: "את האלקים התהלך נח, ויולד נח שלושה בנים, את...

כ"ז תשרי תשפ"ד

פרשת בראשית – פתיחת התורה באות ב'

ידוע ומפורסם מגדולי החסידות שבדורות הקודמים ששבת בראשית היא השבת העליונה ביותר מכל שבתות השנה, והיא המשפיעה קדושה לכל שאר שבתות השנה, וממילא אף לכל ימות השנה המתברכים מן...

מרץ 16, 2023

פרשת ויקהל

"ויקהל משה" פרשת ויקהל נסמכה לפרשת כי תשא משום שבפרשת כי תשא מסופר גם על עוון עשיית העגל, ומכיון שלצורך עשיית העגל עם ישראל נקהלו יחד כאיש אחד, כמו...

בודק...