מאמר לשבת

יוני 15, 2023

פרשת קרח

אשה בונה דרשו חכמינו הקדושים על הפסוק, חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אישתו של און בן פלת, "ואוולת בידיה תהרסנו" זו אשתו...

יוני 8, 2023

פרשת שלח לך

בורח מהכבוד אבא היקר והאהוב רבינו יורם אברג'ל הביא בשם חכמינו הקדושים, שהמרגלים ההם שהלכו לרגל את ארץ הקודש, בהתחלה היו אנשים יראי שמים, שנאמר בפסוק "כולם אנשים", אולם...

יוני 1, 2023

פרשת בהעלותך

להאיר אור פרשתנו פותחת במצוה שניתנה לאהרן הכהן להדליק את מנורת המקדש, כמו שנאמר "בהעלותך את הנרות וגו'" (במדבר ח, ב). הדלקת המנורה משמעותה להאיר אור, ודבר זה מתאים...

ה' סיון תשפ"ג

חג שבועות – עיקרי ההכנה לקבלת התורה

כבר הזכרנו כמה פעמים מה שמבואר בספרי פנימיות התורה שבכל שנה ושנה כאשר מגיע מועד כלשהו ממועדי ה', חוזרות ומאירות בעולם אותן ההארות שהאירו בעולם בפעם הראשונה שארע מועד...

כ"ז אייר תשפ"ג

פרשת במדבר – "בזכות יוסף הצדיק"

שמעתי מאבא היקר והאהוב עטרת ראשינו, רבינו יורם אברג'ל שאמר בשם חכמינו הקדושים, שיוסף הצדיק עליו השלום התקדש, ועמד בגבורה בנסיון הקשה שהציקה לו אשת פוטיפר המרשעת, ולא חטא...

כ"א אייר תשפ"ג

פרשת בהר – בחוקותי

שכר עמלי התורה ותומכיה בפתיחת פרשת בחוקותי נאמר: "אם בחוקותי תלכו" ומפרש רש"י  שתהיו עמלים בתורה כי בזכות לימוד התורה הקדושה זוכים עם ישראל לשמירה מעולה מכל הגויים הסובבים...

י"ג אייר תשפ"ג

פרשת אמור – טוב להודות לה'

 בפרשתנו נאמר: "וכי תזבחו זבח תודה לה'" (ויקרא כב, כט), אומרים חז"ל במדרש (ויקר"ר כז, יב): "כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינה בטלה לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיית תודה...

ז' אייר תשפ"ג

פרשת אחרי מות – קדושים

אומר לנו הקב"ה: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם"כלומר:'רצוני שתתאחדו זה עם זה ותתקדשו ביחד דוקא, ואם יהיה מי שיחשוב שאין שבאפשרותו להתאחד עם הזולת כיון שהוא גדול...

כ"ט ניסן תשפ"ג

פרשת תזריע

לידת ילדים ונגעים   פרשת תזריע פותחת בענין לידת ילדים, כמו שכתוב: "אשה כי תזריע וילדה זכר" (ויקרא יב, ב), ומיד לאחר מכן מביאה התורה את כל דיני הנגעים...

כ"ב ניסן תשפ"ג

פרשת שמיני

מעלת לימוד הגמרא בפרשתנו מצוה התורה: "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (ויקרא יא, מד) ומפרש רש"י: "כשם שאני קדוש, שאני ה' אלקיכם, כך והתקדשתם. קדשו את עצמכם למטה,...

ט"ז ניסן תשפ"ג

חג פסח – תיקון פגם הנחש

בפסח אנו באים לתקן את פגם הנחש, ולכן נאסרה בפסח אכילת חמץ, כיון שהחמץ רומז על הנחש, וסימן לדבר, שהרי מתוך שס"ה ימות השנה ישנם נח"ש ימים (מלבד שבעת...

ח' ניסן תשפ"ג

פרשת צו – סוד הקורבנות

עיקרו של חומש ויקרא עוסק בדיני הקרבנות על כל סוגיהם ופרטי הלכותיהם, וכדי להבין מהו ענין הקרבנות יש להקדים, שכשעלה ברצונו של הבורא יתברך שמו לברוא את האדם, עשאו...

בודק...