כללי

א' אדר א' תשפ"ד

פרשת משפטים

הגוף עבד לנשמה בפתיחת פרשתנו עוסקת התורה במצות: "כי תקנה עבד עברי וגו'" (שמות כא, ב). ומפרש האור החיים הק' (שם, פס' ד) ענין מצוה זו על דרך הרמז,...

ח' שבט תשפ"ד

פרשת בא

אמונת חכמים בפרשת השבוע מספרת התורה שהקב"ה ציוה את עם ישראל לקחת שה ביום העשירי לחודש ניסן, להחזיקו בבית עד יום הארבעה עשר בניסן, לשוחטו ולהקריבו לקרבן פסח. את...

ג' טבת תשפ"ד

פרשת מקץ

סגולה לעשירות לאחר מכן התורה מספרת שכפי שפתר יוסף לפרעה את חלומותיו כן היה, ומתחילה באו על מצרים שבע שנות השובע, ולאחריהן באו אף שנות הרעב. בשנות השובע אצרו...

כ"ה חשון תשפ"ד

פרשת חיי שרה

פטירתו של צדיק בתחילת פרשתנו התורה מספרת על פטירתה של מייסדת האומה הקדושה, שרה אימנו ע"ה, אשר כל ימיה עלי אדמות היו מקשה אחת של עבודת הבורא מתוך טוהר...

אוקטובר 13, 2023

פרשת בראשית

מעלת ועבודת שבת קודש אחר שברא הקב"ה את כל מעשה בראשית עדיין היה העולם כולו רופף ורועד, עד שבא יום השבת ונתקיים העולם ונתייסד, ונמצא שבזכות השבת הקדושה נתקיים...

כ"א תשרי תשפ"ד

וזאת הברכה – "איש האלקים"

והנה בפסוק "וזאת הברכה" וגו' אנו מוצאים לראשונה שמשה רבנו זכה בתואר הקדוש "איש האלקים". וצריך להבין, מדוע דוקא במעמד זה זכה משה לתואר הנשגב הזה? ויש לבאר זאת...

י"ג תשרי תשפ"ד

חג סוכות – עצים בודקים

בפרשת "אמור" שבספר ויקרא התורה הקדושה מצוה אותנו שביום החמישה עשר (ט"ו) לחודש תשרי נשב בסוכה במשך שבעת ימים, כמו שנאמר: "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו...

ספטמבר 15, 2023

ראש השנה – לתפוס את הראש

יום ראש השנה הקדוש נקרא בלשון המקרא "יום הזכרון" וכן "יום תרועה", אך לא מצינו במקרא שהוא נקרא "ראש השנה", ורבותינו הקדושים במשנה ובגמרא הם אלה שחידשו לו שם...

י"ד אלול תשפ"ג

פרשת כי תבוא – פרנסה בנקל

בפרשת "כי תבוא" (מתחילת פרק כח) אנו קוראים על הברכות הנפלאות המיועדות לעם ישראל כאשר הם הולכים בדרך ה', ושומרים את מצוותיו. ובכלל הברכות ישנה ברכה אחת נפלאה הכוללת...

ז' אלול תשפ"ג

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

לפרשת "כי תצא" ישנה מעלה מיוחדת על פני כל שאר פרשיות התורה, בכך שהיא הפרשה העמוסה ביותר במצוות מכל שאר פרשיות התורה, ויש בה שבעים וארבע מצוות, והרי ככל...

א' אלול תשפ"ג

פרשת שופטים – קדושת השערים שבראש

פרשתנו פותחת במצות: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך" (דברים טז, יח). פירושה הפשוט של מצוה זו הוא שיש להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר...

י"ז אב תשפ"ג

פרשת עקב

סגולות ברכת המזון ובהמשך הפרשה מצוה התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך" (דברים ח, י), והיינו שנצטוינו בזה לברך ברכת המזון אחר אכילת פת, וסגולות רבות ונפלאות במצוה...

ב' אב תשפ"ג

פרשת דברים

טהרת המוח והלב ספר דברים בכללותו הוא דברי תוכחתו של משה לעם ישראל, שאמרם בסמוך לפטירתו החל מראש חודש שבט ("בעשתי עשר חודש באחד לחודש") ועד ליום פטירתו בז'...

כ"ד תמוז תשפ"ג

פרשת מטות-מסעי

צבאות ה' הביא אבא היקר את דברי חכמינו הקדושים שביארו, אלף למטה אלף למה, למה כפל את הלשון "אלף למטה אלף למטה"? ללמד אותנו שעל כל אלף ששלח משה...

יולי 6, 2023

פרשת פנחס

"איש על העדה" בפרשתנו קוראים אנו על בקשתו של משה רבנו מהקב"ה שימנה מנהיג ראוי שינהיג את עדת בני ישראל אחר פטירתו, כמו שנאמר: "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל...

י"א תמוז תשפ"ג

פרשת בלק

הפרשה מסיימת במעשהו של זמרי, אשר חילל את קדושתו עם אותה מדינית, וגרם למגיפה קשה שגבתה עשרים וארבעה אלף איש מעם ישראל. חז"ל מספרים (סנהדרין פב, סע"א) שבאותה שעה...

יוני 15, 2023

פרשת קרח

אשה בונה דרשו חכמינו הקדושים על הפסוק, חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אישתו של און בן פלת, "ואוולת בידיה תהרסנו" זו אשתו...

יוני 1, 2023

פרשת בהעלותך

להאיר אור פרשתנו פותחת במצוה שניתנה לאהרן הכהן להדליק את מנורת המקדש, כמו שנאמר "בהעלותך את הנרות וגו'" (במדבר ח, ב). הדלקת המנורה משמעותה להאיר אור, ודבר זה מתאים...

ה' סיון תשפ"ג

חג שבועות – עיקרי ההכנה לקבלת התורה

כבר הזכרנו כמה פעמים מה שמבואר בספרי פנימיות התורה שבכל שנה ושנה כאשר מגיע מועד כלשהו ממועדי ה', חוזרות ומאירות בעולם אותן ההארות שהאירו בעולם בפעם הראשונה שארע מועד...

י"ג אייר תשפ"ג

פרשת אמור – טוב להודות לה'

 בפרשתנו נאמר: "וכי תזבחו זבח תודה לה'" (ויקרא כב, כט), אומרים חז"ל במדרש (ויקר"ר כז, יב): "כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינה בטלה לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיית תודה...

כ"ט ניסן תשפ"ג

פרשת תזריע

לידת ילדים ונגעים   פרשת תזריע פותחת בענין לידת ילדים, כמו שכתוב: "אשה כי תזריע וילדה זכר" (ויקרא יב, ב), ומיד לאחר מכן מביאה התורה את כל דיני הנגעים...

כ"ב ניסן תשפ"ג

פרשת שמיני

מעלת לימוד הגמרא בפרשתנו מצוה התורה: "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (ויקרא יא, מד) ומפרש רש"י: "כשם שאני קדוש, שאני ה' אלקיכם, כך והתקדשתם. קדשו את עצמכם למטה,...

ט"ז ניסן תשפ"ג

חג פסח – תיקון פגם הנחש

בפסח אנו באים לתקן את פגם הנחש, ולכן נאסרה בפסח אכילת חמץ, כיון שהחמץ רומז על הנחש, וסימן לדבר, שהרי מתוך שס"ה ימות השנה ישנם נח"ש ימים (מלבד שבעת...

ח' ניסן תשפ"ג

פרשת צו – סוד הקורבנות

עיקרו של חומש ויקרא עוסק בדיני הקרבנות על כל סוגיהם ופרטי הלכותיהם, וכדי להבין מהו ענין הקרבנות יש להקדים, שכשעלה ברצונו של הבורא יתברך שמו לברוא את האדם, עשאו...

א' ניסן תשפ"ג

פרשת ויקרא – זהירות מן הגזל

בפרשתנו מצוה התורה בנוגע לקורבן עולה הבא מן העוף: "והסיר את מֻרְאָתוֹ בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן" (ויקרא א, טז), כלומר שצריך להשליך את מעיו...

כ"ג אדר תשפ"ג

פרשת ויקהל – "ויקהל משה"

פרשת ויקהל נסמכה לפרשת כי תשא משום שבפרשת כי תשא מסופר גם על עוון עשיית העגל, ומכיון שלצורך עשיית העגל עם ישראל נקהלו יחד כאיש אחד, כמו שככתוב: "ויקהל...

ט״ז באדר תשפ״ג

פרשת כי תשא

צדיק וצדקה פרשתנו פותחת במצות נתינת מחצית השקל, כמו שכתוב: "זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש" (שמות ל, יג). וידועה שאלת המפרשים מדוע ציותה התורה...

מרץ 2, 2023

פרשת תצוה – בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה מועילה מאוד לתיקון האדם ועבודת התשובה, וזאת משום שבפרשה זו התורה מדברת על בגדי הכהנים, וסגולתם של בגדי הכהונה לכפר אף על עוונות קשים ביותר. וכמו שמבואר...

ב' אדר תשפ"ג

פרשת תרומה

"ושכנתי בתוכם" בפרשתנו מצוה הקב"ה את עם ישראל לבנות לו משכן כדי שבו הוא ישרה את שכינתו הקדושה, וכמו שכתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח). ומובא...

פברואר 16, 2023

פרשת משפטים – לא נפרדים מהרב

ובסוף פרשתנו מספרת התורה על ציווי הקב"ה למשה לעלות להר סיני לקבל את לוחות העדות, "ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר… ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים...

פברואר 2, 2023

פרשת בשלח – מעלתו של בן תורה

בפרשתנו מסופר על הנס הגדול והמופלא שעשה הקב"ה לאבותינו בצאתם ממצרים – נס קריעת ים סוף ואומרים חז"ל במדרש (שמו"ר כא, ו וכיו"ב גם בבר"ר ה, ה) שכשאמר הקב"ה...

ינואר 26, 2023

פרשת בא – קדושת התפילין

ונחתמת פרשתנו במצות הנחת תפילין. ומחמת גודל ערכה של מצוה זו שבפרשתנו היו זקני וחכמי מרוקו שבדור הקודם מגדירים את פרשת בא כ"פרשה עליונה", כלומר בעלת קדושה מיוחדת, וכן...

ינואר 19, 2023

פרשת וארא – ארבע לשונות של גאולה

בפתיחת פרשתנו אנו קוראים על הבשורה הנפלאה שמצוה הקב"ה את משה לבשר לעם ישראל: "לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי...

ינואר 12, 2023

פרשת שמות – השתלשלות חיי משה

והנה סדר חייו של משה רבנו, והענינים שעברו עליו במצרים ובמדין וכו', הכל כאשר לכל היה תיקון גדול ועצום לכל החטאים והפגמים שהיו בעולם מעת בריאת העולם ועד אליו,...

ינואר 5, 2023

פרשת ויחי – עולי עין

בפרשתנו מסופר גם על הברכות הנשגבות שברך יעקב אבינו את כל אחד ואחד מבניו. בכל ברכה וברכה שברך יעקב גנוזים רמזים עצומים על כל אשר יארע עם כל שבט...

דצמבר 28, 2022

פרשת ויגש – עצו של אברהם

בפרשתנו מסופר על ירידתו של יעקב אבינו לארץ מצרים על מנת לפגוש את יוסף בנו לאחר שלא ראה אותו כ"ב שנים. אולם לפני שיעקב ירד למצרים, התורה מספרת שהוא...

דצמבר 23, 2022

פרשת מקץ – אין החכמה משלי

בתחילת פרשתנו התורה מספרת על חלומותיו של פרעה וכן על פתרונו של יוסף לחלומותיו. ואחר שיוסף פתר לפרעה את חלומותיו, אמר פרעה ליוסף: "אחרי הודיע אלקים אותך את כל...

דצמבר 16, 2022

פרשת וישב – מעשה אבות

בזכות עמידתו האיתנה של יוסף באותו נסיון עצום של אשת פוטיפר, לא רק שהועיל לעצמו וזכה בשל כך למלוך במשך שמונים (גמטריא "יסוד") שנה, אלא גם הועיל בזה לכל...

דצמבר 9, 2022

פרשת וישלח – עשו והתורה שבעל פה

והנה נוסף על המבואר עד כֹה, ישנו עומק נוסף בדבר פגישתם של יעקב ועשו, וכן בדבר פחדו של יעקב מפני עשו. והענין הוא, כי ידע יעקב אבינו שנשמתו היא...

דצמבר 2, 2022

פרשת ויצא – עתיד ילדינו

בפרשת ויצא מסופר על בואו של יעקב לחרן, ועל פגישתו הראשונה עם בת זוגו העיקרית רחל, אלא שהפלא הגדול הוא שדוקא בפגישה מיוחדת ושמחה זו יעקב אבינו לא מוצא דבר...

נובמבר 25, 2022

פרשת תולדות – סוד נשמת עשו והשתלשלות התורה שבעל פה

בפתיחת פרשתנו מספרת התורה על התפילות הרבות של יצחק אבינו ורבקה אימנו ע"ה לה' יתברך שיפקדם בזרע של קיימא, וכפי שפירשו חז"ל במדרש (בר"ר סג, ה) על הנאמר בפרשתנו...

נובמבר 18, 2022

חיי שרה – ברא מזכי אבא

מספרת התורה על הליכתו של אליעזר בשליחותו של אברהם לחפש כלה ליצחק בבית משפחתו שבחרן, ועל כל מה שנעשה עימו שם עד שלבסוף סייעוהו מן השמים להביא עימו את...

נובמבר 11, 2022

פרשת וירא – הנני מוכן ומזומן

בסיום הפרשה מספרת התורה על הענין אשר הוא בעצם הדבר המרכזי ביותר בפרשה, נסיון העקדה והנה בדומה לנסיון שעליו קראנו בתחילת הפרשה הקודמת, כשאמר הקב"ה לאברהם "לך לך מארצך…",...

נובמבר 4, 2022

לך לך – כורת הברית

בסיום הפרשה התורה מספרת שבהיות אברהם בן תשעים ותשע שנים נגלה אליו הקב"ה ואמר לו: "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז, א), ומפרש רש"י "התהלך לפני...

אוקטובר 28, 2022

נח – הצלחה בחינוך הילדים

לאחר שמונה התורה את מעלותיו של נח, וכפי שביארנו לעיל, היא משמיעה לנו גם למה זכה נח בגלל מעלותיו באומרה: "את האלקים התהלך נח, ויולד נח שלושה בנים, את...

כ"ז תשרי תשפ"ד

פרשת בראשית – פתיחת התורה באות ב'

ידוע ומפורסם מגדולי החסידות שבדורות הקודמים ששבת בראשית היא השבת העליונה ביותר מכל שבתות השנה, והיא המשפיעה קדושה לכל שאר שבתות השנה, וממילא אף לכל ימות השנה המתברכים מן...

מרץ 16, 2023

פרשת ויקהל

"ויקהל משה" פרשת ויקהל נסמכה לפרשת כי תשא משום שבפרשת כי תשא מסופר גם על עוון עשיית העגל, ומכיון שלצורך עשיית העגל עם ישראל נקהלו יחד כאיש אחד, כמו...

בודק...