שאלות ותשובות

שטיפת הבית ביום תשעה באב?

יולי 26, 2023

מבואר במדרש רבה על מגילת איכה, שמלך המשיח נולד בתשעה באב, ומטעם זה, נהגו נשים צדקניות, לשטוף את הבית ביום תשעה באב אחר הצהריים, כי בזמן המנחה של תשעה באב, האבלות קלה יותר מאשר בבוקר. ומנהג זה יסודתו בהררי קודש. ואמנם יש מי שכתב, שזה מנהג של נשים חלושות באמונה, שאמרו להם לשטוף את הבית כדי שלא ישברו מאורך הגלות ויתחזקו באמונה. אך באמת זה לא כך, וחלילה וחס לומר על אותם נשים צדקניות שהם חלושות באמונה, וההיפך הוא הנכון, הלוואי שנזכה כולנו לאמונה התמימה והטהורה שלהם, ולכן אדרבה, מצוה לחזק את המנהג הקדוש הזה, ואותם נשים שיש להם כוח ביום התענית אחר הצהריים, ישטפו או יארגנו קצת את הבית כפי כוחם לכבוד משיח צדקנו, אך זה יעשו רק אחר הצהריים, ולא בבוקר.

וכן בקודש כתב גאון עוזינו מרן הרב החיד"א הקדוש בספרו הבהיר שו"ת יוסף אומץ סימן כא, לחזק את המנהג הנפלא הזה, שיש בו חיזוק האמונה, וכתב בזה הלשון, וגם אחר חצות, המון העם מכינים לסעודה ובוטחים להתנחם בנחמו, ורבות בנות תקנת הגונות ליסד הבית הנה כי כן יש לחזק ידיהם וצריך לקבוע בלבם לצפות לגאולה וכמ"ש בספר הקטן ברכי יוסף ע"ש.

בודק...