שאלות ותשובות

מפני מה קוראים פרשת זכור בשבת שלפני חג הפורים?

מרץ 22, 2024

תשובה: פרשת זכור, היא הפסוקים האחרונים של פרשת כי תצא, ששם כתוב שיש מצות עשה מן התורה למחות את זכר עמלק הרשע, כדי לזכור את מעשה עמלק הרשע. וקוראים אותה בשבת שלפני פורים, כדי לסמוך אותה לפורים, משום שהמן הרשע היה מזרע עמלק, וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, וכמו שנאמר במגילת אסתר, "והימים האלה נזכרים ונעשים".

ונהגו לקרוא את פרשת זכור בספר התורה היותר כשר שנמצא בבית הכנסת, במבטא נכון ומדויק, ולפני הקריאה יכריז השליח ציבור לקהל שבבית הכנסת, שיקשיבו לקריאת פרשת זכור, ושיתכוונו לצאת ידי חובת קריאה זו שהיא מצוה מן התורה, ושגם הוא מכוין להוציא אותם ידי חובה, ונכון לקרוא את הנוסח של "לשם יחוד" קודם הקריאה, כמו שהבאנו לעיל בסייעתא דשמיא.

וכל הקהל ישמעו את קריאת הפסוקים של "זכור", מפיו של השליח ציבור ויצאו ידי חובה, מדין שומע כעונה, ולא יקראו עם השליח ציבור בלחש. וגם נכון לעורר את המבוגרים בדרכי נועם להשגיח על הילדים הקטנים שלא ירעישו בזמן קריאת פרשת זכור. וכן שלא יכו ברגלים בזמן אמירת "עמלק" הרשע, כדי שלא יפריעו למבוגרים לשמוע קריאת זכור, ותבוא עליהם ועל כל ישראל ברכת טוב.

בודק...