שאלות ותשובות

מעלת יום הכיפורים

ספטמבר 22, 2023

יום כיפורים הוא מתנה גדולה ביותר שנתן לנו ה' יתברך, ובמשנה בסיום מסכת תענית אמר שם התנא הקדוש רבן שמעון בן גמליאל שיום כיפור הוא החג הגדול ביותר במעלה, בחגי התורה הקדושה, משתי סיבות, האחת, מכיון שזה יום שקיבלנו בו את ה"לוחות השניות" של התורה הקדושה, לאחר שהלוחות הראשונות נשברו בעקבות חטא העגל. והסיבה השניה, מכיון שזהו יום שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לנו בו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו, וזה הזמן הטוב ביותר בימים הללו, להתחזק בתשובה שלימה ובאהבת ה' יתברך

בודק...