שאלות ותשובות

מנהגי ההדלקה

דצמבר 8, 2023

שמעתי מאבא מארי עטרת תפארת ישראל, מקים עולה של תורה בארץ ישראל, שאמר בשם רבינו הטור, ומרן הבן איש חי הקדוש ובשם הרב כף החיים, שטוב לומר בכל יום אחרי הדלקת נרות חנוכה, "ויהי נועם אדני אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". ומזמור יושב בסתר עליון, המופיע בספר התהילים מזמור צ"א, ולחזור על זה שבע פעמים, והוא סגולה גדולה להינצל מכל פגע ומקרה לא טוב חס ושלום במשך כל השנה כולה.

 

ומנהגו של אבא מארי, רבינו יורם אברג'ל, שאומרים כולם יחד את המזמור הנזכר שבע פעמים אחרי הדלקת נרות, בכל פעם, מישהו אחד קורא בקול, וכולם קוראים איתו בלחש. וכן מנהגו של אבא לחזור פעמיים את הפסוק האחרון שבמזמור, "אורך ימים אשביעהו, והראהו בישועתי". ושני טעמים בדבר, האחד  לסימן טוב, לכפול עניים הברכה. ועוד, שכאשר נמנה את מספר המילים שבפסוק "ויהי נועם וגו'", ומזמור "יושב בסתר עליון" שאחריו, וכאשר נכפול את הפסוק האחרון של המזמור "אורך ימים אשביעהו וגו'" פעם נוספת, נקבל מאה עשרים ותשע מילים, ויחד עם עצם קריאת המזמור (ראה מגן אברהם סימן רצה) הרי זה מאה ושלושים, כמספר תיבת "הכהנים" – לרמוז שכאשר יצאו הכהנים החשמונאים להלחם בצבא היונים, אמרו את פסוק "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" שבע פעמים, ועל ידי כן לא חששו כלל לכלי הזיין המרובים שהיו ליונים, ואף ניצחו אותם ניצחון גדול. ומכיון שהכהנים החשמונאים נהגו לומר סדר זה בעת מלחמתם ביונים, לכן גם אנו נוהגים לומר כן בחג חנוכה לאחר הדלקת הנרות, בבחינת מה שנאמר. "ודבר בעִתו מה טוב" (משלי טו, כג).

בודק...