שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / שבת, מוקצה / מי שרוצה להזיז את הכלים כגון מזלגות וסכינים סתם כך ללא שימוש מיוחד בכלים, אך הוא נהנה מכך שמשחק בהם, האם זה נחשב "צורך", שיהא מותר להזיזם בשבת?

מי שרוצה להזיז את הכלים כגון מזלגות וסכינים סתם כך ללא שימוש מיוחד בכלים, אך הוא נהנה מכך שמשחק בהם, האם זה נחשב "צורך", שיהא מותר להזיזם בשבת?

אוגוסט 6, 2023

הגם שמותר להזיז ולהרים כלים שמלאכתם להיתר לכל צורך שיש, ואפילו לצורך קטן, מכל מקום שלא לצורך כלל ועיקר אין להזיזם ממקומם בשבת.

ועל כל פנים, אדם שעונג הוא לו להרים את הכלים האלו סתם ללא צורך מיוחד, או כגון שמתעסק במזלג בידו כדי להישאר ער ולא להירדם, או כדי להפיג מתח שהוא נמצא בו, מעיקר ההלכה אפשר להקל בדבר, שיש אומרים שגם דברים אלו נחשבים צורך. ובפרט שיש לצרף את סברת הפוסקים שכתבו שכלי אכילה בסיסיים אלו כגון כפות, מזלגות, צלחות, כוסות וקערות, מעיקרא לא היו בכלל תקנת מוקצה.

בודק...