שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / פורים / מי שהיה עוסק בתורה הקדושה בתוך ביתו, או בתוך בית המדרש, ויש ברשותו מגילה כשירה הכתובה על קלף, האם יכול לקרוא את המגילה לעצמו בבית, כדי להמשיך מיד בלימוד התורה הקדושה, ולא יעבור זמן רב עד שילך לבית הכנסת, ויתחילו לקרוא, או שמא מוכרח בכל אופן ללכת לשמוע את המגילה בבית הכנסת, למרות שכאמור יפסיד זמן איכות של לימוד תורה?

מי שהיה עוסק בתורה הקדושה בתוך ביתו, או בתוך בית המדרש, ויש ברשותו מגילה כשירה הכתובה על קלף, האם יכול לקרוא את המגילה לעצמו בבית, כדי להמשיך מיד בלימוד התורה הקדושה, ולא יעבור זמן רב עד שילך לבית הכנסת, ויתחילו לקרוא, או שמא מוכרח בכל אופן ללכת לשמוע את המגילה בבית הכנסת, למרות שכאמור יפסיד זמן איכות של לימוד תורה?

מרץ 22, 2024

קיבלו חכמינו הקדושים מדור לדור, שהואיל ומצות קריאת המגילה, מצוה רבה ונשגבה היא מאוד מאוד, לכן מצוה על האדם לבוא לבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת המגילה, ברוב עם, כי אמר הכתוב "ברוב עם הדרת מלך", כלומר כשיש המון אנשים שבאים, זהו כבודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

ולכן אמרו חכמינו הקדושים, שהגם שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כולם, בכל זאת למען פירסום הנס, מבטלים תלמוד תורה כדי לבוא לבית הכנסת ולשמוע את המגילה ברוב עם הדרת מלך ובשמחה רבה. וקל וחומר לשאר כל המצוות שמבטלים את הכל באותה שעה, ובאים כולם לשמוע את קריאת המגילה, ואחר כך יחזרו לעסוק באותם מצוות יקרות.

ולכן, לכתחילה לא כדאי "לארגן" קריאת המגילה בתוך הבתים לכמה אנשים, אם הוא יודע שהם יבואו לבית הכנסת. ורק אם הוא יודע שאם לא יארגנו להם קריאת מגילה בעבורם, הם חלילה יפסידו את המצוה היקרה הזו, באופן כזה מצוה לארגן להם קריאת המגילה במקומות שאפשר, בקדושה וביראת שמים.

וקריאת המגילה לנשים, אפשר שתהיה גם היא בבית הכנסת, אולם זה לא חובה, ולכן אפשר שהבעל יקרא את המגילה בבית בעבור אשתו, והיא יוצאת בזה ידי חובה. וכמו כן אפשר לקרוא לכמה נשים את המגילה בבית, בקדושה ובצניעות וביראת שמים.

ומנהגינו שהנשים באות לבית הכנסת, וקוראים את המגילה במיוחד בעבורן גם בערב וגם בבוקר, ויש בזה מצוה גדולה וזיכוי הרבים, והעיקר שיעשו הכל בקדושה ויראת שמים טהורה, וכן מנהגו של אבא מארי עטרת ראשנו מופת הדור רבינו יורם אברג'ל, בישיבתו הקדושה והמעטירה, רב פעלים קול רנה, שקוראים את המגילה קריאה מיוחדת עבור הנשים בהפרש שעתיים מאחר הקריאה לגברים, כדי שתהיה אפשרות להתארגן בנחת, ולהשגיח על הקטנים בבית, כדי שלא יפריעו בזמן קריאת המגילה בבית הכנסת. ולהלן יתבארו בסייעתא דשמיא ההלכות הנוגעות בזה.

בודק...