שאלות ותשובות

מה השימוש הנכון ביותר שיש להשתמש בכסף של זכר למחצית השקל?

מרץ 1, 2023

נוהגים להשתמש בכסף של זכר למחצית השקל להחזיק בו לומדי תורה, וכן לעשות בו צדקה עם עניים הגונים. ויש שנהגו לחלק אותו לצדקה לכבוד חג הפסח, וכל המנהגים טובים, ובלבד שהכסף ילך על דבר מצוה, ובפרט צדקה עם עניים הגונים, ועל אחת כמה וכמה אם זכו לתת לישיבה קדושה שמחזיקים שם אברכים יקרים ולומדי תורה, העוסקים בתורה הקדושה במסירות והתמדה, שבזה זוכה בנוסף לכל המעלות, גם למעלה המרכזית ביותר, ששם את חלקו בין לומדי התורה הקדושה, כי אמר הכתוב "בצל החכמה בצל הכסף".

וזכור לטוב עטרת ראשי הרב מור אבי רבינו יורם אברג'ל, שבנוסף לשקידתו העצומה בתורה הקדושה ויראת שמים טהורה, ובנוסף לשיעורי התורה הרבים שזיכה אותו ה' יתברך למסור, אלפים ורבבות ממש של שיעורי תורה, עוד גם זאת, זיכה אותו ה' יתברך להחזיק ולתמוך באלפי לומדי תורה בארץ הקודש, בישיבתו הקדושה 'רב פעלים קול רנה', ומוסדותיה הקדושים בארץ ישראל, בצניעות וענווה, על ידי השתדלותו בציבור הקדוש, לזכות את כולם להיות שותפים נאמנים, וכמה מגדולי הדור העידו שלא היה דבר כזה בעולם כולו בדורות הללו.

וכל זה מאהבת ה' יתברך היוקדת בקירבו, ומדאגתו ורצונו לשמח את הבורא יתברך, סייעו בידו משמים לכל זה למעלה מן הטבע. וכמו שאמר עליו אהובו מרן רבינו עובדיה יוסף, אשריו רבי יורם אברג'ל, מה שהראשונים שאלו מהקדוש ברוך הוא, ולא קיבלו, הוא לא שאל וקיבל.

בודק...