שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / חנוכה / . מה הטעם שנהגו לשחק בסביבונים בחג החנוכה, והאם הוא מנהג שנהגו בו בשנים האחרונות או שהוא מנהג קדוש מימי קדם?

. מה הטעם שנהגו לשחק בסביבונים בחג החנוכה, והאם הוא מנהג שנהגו בו בשנים האחרונות או שהוא מנהג קדוש מימי קדם?

דצמבר 8, 2023

מה שנהגו לשחק בסביבון בחג החנוכה, יש כמה טעמים גדולים בזה, וכמו שכתב הבני יששכר (מאמר ב' אות כ"ה) "מנהג אבותינו תורה בימי חנוכה משחקין הנערים בחתיכת עץ מרובעת ובד' קצותיו חקוקים אותיות ג' ש' נ' ה', [ראשי תיבות, נס גדול היה שם], וכתב הרב, שהאותיות גשנ"ה רומזים לארבע כוחות שבאדם ג'ופני נ'פשי ש'כלי וכח עליון הכולל ה'כל. ולעומת זאת ארבע מלכויות רומי בבל יון ומדי מנוגדים לכוחות אלו, ויתבטלו בקרוב על ידי משי"ח צדקנו, שמשיח בגימטריא גשנ"ה.

 

ואמרו חכמינו הקדושים שהנה רמז יפה יש בזה, שבחג החנוכה, מגלגלין את הסביבון מלמעלה, ובפורים מסובבים את הרעשן מלמטה, שמחזיקים בידית, לרמוז שבחנוכה הנס היה על ידי איתערותא דלעילא, ובפורים על ידי איתערותא דלתתא.

 

ועוד יש בזה טעם על פי האבני נזר שמצוה שבני הבית יהיו להיות נעורים כדי שיהיה פרסומי ניסא, על כן נוהגים לשחק כדי שלא ישנו התינוקות. ובאוצר מנהגי ישורון מביא טעם למשחק זה שבימי היונים שאסרו ללמוד תורה, היו לומדים תורה בשמחה, וכשבאו האויבים היו מראים את עצמם כאילו משחקים במשחק זה של הסביבון.

 

ובספר המנהגים להחתם סופר כתוב שהחתם סופר עליו השלום, קיים מנהגן של ישראל ושיחק באחד מלילות חנוכה בסביבון של כסף שהיה לו.

 

אולם, מצוה להימנע מלשחק בקלפים כל השנה, ובפרט לא ישחק בקלפים בהתערבות על כסף חס ושלום, וידוע כמה בתים טובים ויקרים נחרבו בגלל הימורים של כסף, ולכן מצוה להתרחק מזה, ובפרט בחגים הקדושים הללו, חנוכה ופורים שיברח ממשחקים אלו כמו מאש, ויתן לו ה' יתברך ברכה כל השנה אמן.

בודק...