שאלות ותשובות

מהם "ארבע הפרשיות", ועל שם מה תיקנו חכמינו הקדושים לקרא אותם?

מרץ 8, 2024

בארבע שבתות שבתקופה הסמוכה לחג הפורים וחג הפסח, מוציאים בבית הכנסת שני ספרי תורה. בספר תורה הראשון קוראים בו פרשת השבוע, כרגיל בכל שבת, ובספר תורה השני, קוראים בו כמה פסוקים מפרשה נוספת, ואלו הם, פרשת שקלים פרשת זכור, פרשת פרה ופרשת החודש.

ותיקנו חכמינו הקדושים, לקרא ארבע פרשיות אלו בזמנים אלו דוקא, כי בהם יש הכנה לחגים הקדושים, פורים ופסח, כל חג כפי המהות שלו, הפרשה הראשונה היא פרשת שקלים לזכור את מצות מחצית השקל.

הפרשה השניה היא פרשת זכור, כדי לזכור את מעשה עמלק הרשע, וקוראים אותה בשבת שלפני פורים, כדי לסמוך אותה לפורים, משום שהמן הרשע היה מזרע עמלק, וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, וכמו שנאמר במגילת אסתר, "והימים האלה נזכרים ונעשים".

הפרשה השלישית היא פרשת פרה אדומה, והיא בשבת שקודם פרשת החודש, הואיל ובזמן בית המקדש, שרפו את הפרה האדומה אחר שחיטתה, כדי להזות מאפר החטאת על אנשים שנטמאו, ועם ישראל עשו כך במדבר סמוך לחודש ניסן, כדי שיזו על האנשים בימים הראשונים של חודש ניסן, מיד אחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח בזמנו, ולכן קוראים פרשה זו להתפלל לפניו יתברך, כדי שנזכה שגם עלינו יזרוק השם יתברך מים טהורים במהרה.

הפרשה הרביעית, פרשת החודש, וקוראים אותה בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן כדי לקדש את חודש ניסן, שנאמר בתורה הקדושה החודש הזה לכם ראש חדשים.

בודק...