שאלות ותשובות

מהי "פרשת שקלים", ומפני מה תיקנו חכמינו הקדושים לקרא אותה בשבת שלפני ראש חודש אדר?

מרץ 8, 2024

פרשת שקלים מדברת על המצוה הנפלאה לתת "מחצית השקל" פעם אחת בשנה. כפי שיבואר להלן בסייעתא דשמיא, ולכתחילה זמן מצוה זו מראש חודש אדר, ועד ערב חג הפורים, ולכן קוראים אותה בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, כדי להזכיר לאחינו בית ישראל היקרים, שהגיעה שעת מצות מחצית השקל. ו"פרשת שקלים" היא תחילת פרשת "כי תשא" ששם מוזכרת מצות מחצית השקל.

ומצוה זו קשורה עם פורים, כדברי חז"ל הקדושים שאמרו, שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן רשע לשקול שקלים לידי אחשוורוש הרשע נגד עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, בני, הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע, שבזכות מצווה זו אנחנו ניצולים.

ומצות מחצית השקל, גורמת להרים קרן עמו ישראל, ולגדל מעלת עם ישראל, וכמו שאמרו בגמרא הקדושה, במה תרום קרנם של ישראל? ב"כי תשא". דהיינו פרשת שקלים. וכן העלה אדוני אבי רבינו יורם מיכאל אברג'ל בשיעוריו הקדושים מפי ספרים ומפי סופרים.

ההפטרה של פרשת שקלים, היא הפטרת "ויכרות יהוידע הכהן את הברית, בין ה' ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם" (מלכים ב פרק יא פסוק יז), שבהפטרה זו מדובר על השקלים שנתנו לחיזוק בדק הבית של בית המקדש. שזה כאמור מעניין פרשת שקלים.

בודק...