שאלות ותשובות

מהו "כלי שמלאכתו להיתר", והאם מותר להזיזו בשבת קודש, גם כאשר אין צורך כלל בהזזת הכלי?

אוגוסט 6, 2023

כלי שמלאכתו להיתר, כגון צלחות, כוסות, מזלגות סכינים וכפות, קערות הגשה, מצקות, ושאר כלים מסוג זה, הרי הם נקראים כלי שמלאכתו להיתר, והיינו שכל שימוש בכלים אלו מותר בשבת קודש.

ומותר לטלטל ולהזיז כלים אלו בשבת לכל צורך, ואפילו אם רוצה להכניסם רק מחמה לצל, או כדי שלא יגנבו, כגון שהיו מונחים חוץ לבית ורוצה להכניסם הבייתה, מותר לכתחילה, ואפילו אינו משתמש בהם כלל ועיקר.

אולם שלא לצורך כלל, לא יזיז אפילו כלים שמלאכתם להיתר, כיון שאחד מטעמי המוקצה הוא כדי שלא יבוא להוציא חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וכשאין שום ענין להזיז כלים אלו לא יזיזם בשבת קודש.

בודק...