שאלות ותשובות

מדוע עושים זכר לענני הכבוד בסוכות ולא לבאר ולמן?

אוקטובר 2, 2023

שמעתי מאדוני אבי עטרת ראשינו רבינו יורם אברג'ל, ששאל בשם הבני יששכר ומרן החיד"א הקדוש, הרי הסוכה היא זכר לענני הכבוד, ולכן קשה מפני מה עושים זכר גדול כל כך דוקא לנס "ענני הכבוד" בזה שבונים סוכה, ולא עושים זכר גדול גם לנס ירידת ה"מן" שירד במדבר, וכן לא עושים זכר גדול כל כך לנס בארה של מרים?

והתשובה לכך, שאמרו בגמרא הקדושה, שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר – בזכות מרים, עמוד ענן – בזכות אהרן, מן – בזכות משה. ע"כ. והטעם שנצטווינו לעשות זכר דוקא לענני כבוד, ולא צוותה התורה הקדושה כן במן ובאר, ביאר גאון עוזינו מרן הרב הגדול חיד"א כמה טעמים, האחד, שבבאר היה בו טעם של כל המשקין כפי רצון האדם, כמו שהמן היה בו טעם כל המאכלים, ואם כן, כיון שנצטווינו בשמחת החג בבשר ויין ושאר מטעמים (פסחים קט א), הנה יש זכר למן ובאר, וממילא נשאר לעשות זכר לענני כבוד, וזה הסוכה.

והטעם הנוסף כתב מרן הרב החיד"א הקדוש, שהמן ובאר הם הלא לחם ומים שהם הכרחיים לחיי האדם, ומאחר שה' יתברך הוציא אותנו למדבר להכניסנו ברחמיו לארץ ישראל, זה היה טובה הכרחית, ולא תוספת טובה של תענוגות, אבל מה שהקיפן ה' יתברך בענני כבוד, חיבה יתירה נודעת להם בתוספת טובה זו, לכן ציונו ה' יתברך במצותיו לעשות זכר רק למתנה הזו.

ואדוני אבי עטרת ראשינו, רבינו יורם מיכאל אברג'ל, הביא טעם נוסף בשם הבני יששכר, שהביא טעמים אלו בשם גאון עוזינו מרן הרב החיד"א הקדוש, כי מן ובאר, לא ציונו הקדוש ברוך הוא לעשות להם זכר, וציונו במצוה לעשות זכר לענני כבוד, כי בענני הכבוד היו רק עם ישראל מיוחדים בטובה זו, ואילו הערב רב לא נהנו מהענני כבוד, כי הענן פלט אותם החוצה, מה שאין כן ה"מן" וה"באר", גם הערב רב נהנו מהם, וה' יתברך רצה שנעשה זכר דוקא לנס שעם ישראל לבדם זכו לו.

טעם נוסף שכתב גאון עוזינו מרן הרב החיד"א הקדוש, כי המן והבאר ניתנו להם על ידי תלונות ותרעומות, שהתלוננו והתרעמו, מה שאין כן ענני כבוד ניתנו להם בלי שאלה ובקשה, רק בטובו הגדול של ה' יתברך, ולכן לא ניתן להם זכר למן ובאר אלא רק לענני כבוד.

טעם נוסף, כתב הרב בני יששכר כי ענני כבוד היו בזכות אהרן הכהן, וכשקרה חטא העגל, על ידי אהרן, העננים לא הסתלקו, כי אמרו חז"ל הקדושים, שעם ישראל לא היו ראויים למעשה זה של העגל, רק זה קרה כדי ללמד אותנו דרך תשובה, שגם אדם שחטא יבין שזה היה רוח שטות שנכנסה בו, ועכשיו שהוא שב בתשובה ברחה ממנו הרוח שטות, ונכנסה בו רוח טהרה, ולכן עכשיו כעבור ימי התשובה, והגיע חג הסוכות, ציונו יוצרינו יתברך שמו לעשות דוקא זכר לענני הכבוד (מה שאין כן בשאר המתנות) ודווקא בימים ההם בזמן הזה אחר עבור ימי התשובה, כי הנה זו היא הוראה עצומה והבטחה רבה לישראל, ינוחמו בכפליים, בצוות אותם ה' יתברך מצות סוכה למען יזכרו את אשר הקיפן ה' יתברך בענני כבוד בזכות אהרן, ולא הסתלקו על ידי מעשה העגל, זו העדות שלא היו ישראל ראויין לאותו מעשה, אלא רק כדי להורות תשובה לרבים, שיהיו בטוחים ומאמינים בכל זמן, שה' יתברך יקבלם בתשובה שלימה. וזכות הוא לדור דעה, ונתגלגלה הזכות דוקא על ידי אהרן הכהן, שהוא מסוגל לגרש את הרוח שטות מישראל ולהשיג את הדעת, ועתה אחר שעברו ימי התשובה נתן לנו ה' יתברך את מצות סוכה, שהיא זכר לענני כבוד, כדי שנהיה כל עם ישראל בטוחים ומאמינים שה' יתברך יקבל אותנו בתשובה שלימה ותתעורר בלבנו אהבתו יתברך, ונשיב אל ליבנו בדעת ובתבונה לעבוד את ה' יתברך בכל עת בלב שלם ונפש חפיצה.

בודק...