שאלות ותשובות

מדוע אומרים שהנס שמונה ימים הרי היה בפך שמן ליום אחד אם כן הנס הוא בשאר שבעת הימים?

נובמבר 21, 2023

כשנכנסו עם ישראל לבית המקדש, וראו שהגוים הרשעים טימאו את כל השמנים של המקדש, ונעשה נס ומצאו פך אחד קטן של שמן זית טהור החתום בחותמת כהן גדול, והדליקו בו נרות ינוכה שמונה ימים, עד שהביאו שמן זית חדש, והשאלה המתבקשת מאליה, הלא הייתה כמות שמן שמספיקה ליום אחד, ואם ן יוצא איפה שהנס נעשה רק שבעה ימים ולא שמונה, שהרי ליום הראשון היה שמן בדרך הטבע, ואם כן מדוע עושים את חג המנוכה שמונה ימים הנה שאלה נפלאה זו כבר שאל מרן הבית יוסף, ותירץ מרן שלשה תירוצים, האחד שמהיום הראשון שמצאו את פך השמן הטהור חילקו אותו לשמונה חלקים קטנים מאוד, כיון שידעו שיקח שמונה ימים להביא שמן חדש, ובכל חלק משמונת החלקים לא היה בו להדליק אלא רק רגעים אחדים ממש, ונעשה נס ודלק כל הלילה, נמצא איפה שבכל יום ויום היה נס מחדש.

 עוד תירץ מרן, שאפשר שלא חילקו את השמן לשמונה ימים מראש אלא שפכו את כל השמן מהכד לתוך המנורה ביום הראשון, ונעשה נס, ומצאו שהכד נשאר מלא שמן כבתחילה, וניכר הנס גם בלילה הראשון.

 ועוד יש ליישב שבלילה הראשון נתנו את כל השמן בתוך הנרות שבמנורה, ולא נשאר מאומה בכד, ודלקו כל הלילה, ובבוקר מצאו את הנרות מלאים שמן, וכן בכל לילה ולילה. 

ורבותינו המפרשים כתבו עוד ליישב, שאכן עצם נס ההדלקה נעשה רק שבעה ימים, שהרי לצורך היום הראשון היה מספיק שמן, אולם עצם מציאת כד השמן הטהור בעצמו הוא נס, ולכן ביום הראשון מדליקים על הנס שמצאו את פך השמן הטהור שלא ראוהו היוונים, ובשאר הימים מדליקים על כך שהשמן הספיק לכל הימים דרך נס ופלא.

ועוד יש מתרצים שהיה מעט מאוד שמן בפך הטהור עד שאפילו להדליק בו יום אחד לא היה מספיק, ולכן גם עצם ההדלקה ביום הראשון הרי זה נס ופלא.

בודק...