שאלות ותשובות

כאשר החולה טוען שהוא צריך לאכול

ספטמבר 22, 2023

חולה שאומר שהוא צריך לאכול, ולעומתו הרופא אומר שהוא חזק ויכול לצום, שומעים לחולה, ואוכל ושותה ביום הכיפורים, לפי שאמר הכתוב "לב יודע מרת נפשו", והואיל והחולה מרגיש שהוא חייב לאכול, יאכל. ואפילו מאה רופאים מומחים אומרים שאינו צריך, שומעים לחולה, ויאכל וישתה כדי שלא יסתכן, כמבואר במרן השולחן ערוך (סימן תרי"ח ס"א). וכן דרש אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל.

בודק...