שאלות ותשובות

חיוב חולה בצום כיפור

ספטמבר 22, 2023

חולה שיש חשש סכנה חס ושלום אם יצום ביום הכיפורים, פטרה אותו התורה מן הצום, ואף אם רוצה להחמיר על עצמו ולצום אינו רשאי, הואיל ואין אדם רשאי לחבל בעצמו, ואמר הקדוש ברוך הוא, נשמה שנתתי בך – החייה. ואם החמיר על עצמו וצם במקום שאסור לו לצום חס ושלום, לא למצוה יחשב לו, הואיל ומצוה הבאה בעבירה היא. ואם ניזוק חס ושלום יתן דין וחשבון על כך, שהרי צריך היה לאכול, אלא שכל חולה שצריך לאכול ביום הכיפורים, לכתחילה צריך לאכול ל"שיעורים" כדלהלן.

בודק...