שאלות ותשובות

חיוב זקנים בצום?

יולי 26, 2023

זקנים מופלגים שהם בריאים, אך הם חלשים מחמת זקנה, אם זו חולשה גדולה, הרי הם פטורים מהצום כדין חולה שאין בו סכנה. ויש מתחסדים שזקנים שהם בריאים יאכלו וישתו לפי שיעורים, אך מצד ההלכה אם הם חלשים, יכולים לאכול ולשתות לא לפי שיעורים.

בודק...