שאלות ותשובות

חולה שאוכל ביום כיפור כיצד מברך ברכת המזון?

ספטמבר 22, 2023

חולה שאכל ביום הכיפורים, ונתיישבה דעתו, בענין שיכול לברך, צריך להזכיר את יוה"כ בברכת המזון, שאומר "יעלה ויבא", בבונה ירושלים, שהרי יום הכיפורים בעצמו יום טוב הוא, אלא שמצות ה' יתברך עלינו לצום, אך אם צריך לאכול, ואם לא יאכל חס ושלום קיים חשש סכנה ממשית, אסור לו להחמיר בזה.

בודק...