שאלות ותשובות

האם נשים חייבות לשמוע מקרא מגילה, או לא?

מרץ 22, 2024

גם נשים צריכות לשמוע את מקרא המגילה בפורים, כי הגם שבדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן מסוים, וקריאת מגילה היא מצוה שיש לה זמן קבוע, מכל מקום בקריאת המגילה גם הנשים חייבות לשמוע, שהרי גם הן היו באותו הנס, והקדוש ברוך הוא הציל את כל עם ישראל. ולא רק שהנשים היו באותו הנס, אלא הנס נעשה על ידן, שהרי הנס נעשה על ידי אסתר המלכה, שמסרה נפשה להציל את עם ישראל. ולכן מצוה על כל אדם לדאוג שגם אשתו הצדקת תזכה לשמוע את המגילה. וכן כל אב ישתדל בזה שבנותיו הצדקניות שכבר הגיעו ברוך ה' לגיל מצוות, יבואו לשמוע את קריאת המגילה.

ואשה שלא יכולה לבוא לבית הכנסת לשמוע את קריאת המגילה, בעלה ישתדל להשיג בהשאלה מגילה כשרה הכתובה על גבי קלף, ויקרא לה את המגילה בבית. ואם אין לה בעל, או שבעלה לא דואג לזה, תשתדל היא להשיג מגילה כשרה, ותקרא את המגילה בעצמה. ואף על פי שהיא לא יודעת את הטעמים והמנגינות של קריאת המגילה, אין בכך כלום, ומספיק שהיא קוראת את המגילה מתוך מגילה כשרה, יוצאת בזה ידי חובה, ומקיימת בזה את המצוה היקרה הזו. וכבר אמרו חכמינו הקדושים, 'בזכות נשים צדקניות נגאלו עם ישראל ממצרים'.

ורבות בנות עשו חיל, באות לבית הכנסת לשמוע את קריאת המגילה מעזרת הנשים. ובדרך כלל נהגו לעשות קריאת מגילה מיוחדת עבור בנות ישראל, מכיון שנשים רבות זכו שברוך ה' יש בביתם ילדים קטנים שצריכות לדאוג להם, ולא שייך להביא תינוקות לבית הכנסת כדי שלא יפריעו בקריאת המגילה, ולכן עושים להן קריאת המגילה בפני עצמן, וכך באותו הזמן הבעל משגיח על הקטנים בבית. וכן ייסד אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל בישיבתנו הקדושה "רב פעלים קול רינה".

אמרו חכמינו הקדושים הכל חייבין בקריאת המגילה, אנשים ונשים, גרים ועבדים משוחררים, ומחנכים את הקטנים לקרותה. והחידוש שגם הגרים חייבים לשמוע המגילה, למרות שגרי הצדק חייבים בכל המצוות כמו כל עם ישראל, שהרי מאחר שהם התגיירו כהלכה, הרי הם יהודים לכל דבר, כי אולי היינו חושבים לומר, שהגרים עצמם לא היו בנס של פורים כי אבות אבותיהם לא היו יהודים, והם לא היו בכלל הגזירה של המן הרשע, בכל זאת הואיל וזכו להיכנס תחת כנפי השכינה ולהיות יהודים, הרי הם יהודים לכל דבר, וחייבים גם הם לשמוע את המגילה.

ויש אומרים שאחשורוש מלך על כל העולם כולו, וכן משמע מפשט הגמרא הקדושה. ויש אומרים שהוא מלך על רוב העולם, ולא הכל, אולם בכל זאת קוראים את המגילה בכל העולם, כי עם ישראל היו בגלות בתוך המאה עשרים ושבע מדינות שהוא מלך, ולכן כולם היו בכלל אותו הנס.

בודק...