שאלות ותשובות

האם נשים חייבות לבוא לבית הכנסת כדי לשמוע פרשת זכור, או לא?

מרץ 22, 2024

נשים פטורות מלשמוע פרשת זכור, כי תיכף כשיעשה הקדוש ברוך הוא דין בעמלק, ויכה את עמלק הרשע, נשות ישראל הצדקניות, הכשרות והצנועות, הן עצמם לא ניגשות לערוך מלחמה בעמלק, אלא רק הגברים, ויש כמה טעמים נוספים לזה.

ואף על פי שיש כמה פוסקים שרצו לחדש שנשים חייבות בפרשת זכור, העיקר להלכה שהם לא חייבות בשמיעת פרשת זכור, ורק אם רצו מעצמן לבוא לבית הכנסת הרשות בידן. ומכל מקום טוב שיקראו את פרשת זכור מתוך חומש.

ובשו"ת תורת חסד להגאון מלובלין כתוב בזה הלשון, 'מנהג הנשים שלנו שמעולם אינם שומעות קריאת פרשת זכור כלל וכו' ובמדינת פולין לא נהגו הנשים לילך לביהכ"נ לשמוע קריאת זכור וכו' ומי ששמע על גדול אחד שהיה מצריך ומהדר שישמעו הנשים פרשת זכור מי יודע אם נאמנה שמועתו, וגם אם כנים הדברים, דעת יחידי הוא, ואין מהראוי להחמיר בזה כי חומרא דאתי לידי קולא הוא' [מצד הצניעות שבדבר, שיבואו בן פורת יוסף ציבור גדול של נשים לבית הכנסת]. וכן הגאון החזון איש השיב לשואליו שאין הנשים צריכות לשמוע פרשת זכור.

בודק...