שאלות ותשובות

האם נותנים זכר למחצית השקל גם בעבור נשים וקטנים?

מרץ 1, 2023

בזמן הזה פשט המנהג לתת זכר למחצית השקל גם בעבור נשים וקטנים. וקטן שהתחיל אביו לתת עליו פעם אחת מחצית השקל, שוב לא מפסיקים לתת עליו.

וכן מנהג אדוני אבי מופת הדור, רבינו יורם אברג'ל שנותנים גם בעבור נשים וקטנים, כי מבואר ברבותינו הפוסקים, שכסף זה הוא פדיון נפש, שהתורה הקדושה קראה לצדקה זו כפרה שנאמר "לכפר על נפשותיכם". והוא סגולה טובה לכל איש ואשה מאחינו בני ישראל הצדיקים. ובימי ילדותינו היה אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל נותן לנו בידינו את כסף זכר למחצית השקל שנניח אותם אנחנו בתוך הקופת צדקה, כדי לחנכנו במצוות.

וטוב לתת גם בעבור העובר ברחם אמו, וסימן לדבר, "כל העובר על הפקודים". העובר מלשון "עובר" בניקוד פתח מתחת לאות ב'.

בודק...