שאלות ותשובות

האם מותר לנגוע במוקצה בשבת, מבלי להזיזו ממקומו?

אוגוסט 6, 2023

כשגזרו חכמים איסור מוקצה לא גזרו אלא רק כאשר רוצה להזיזו, אולם בנגיעה בעלמא מבלי שיזוז החפץ המוקצה לא גזרו ולכן כשיש לו קצת צורך בדבר יכול ליגוע במוקצה ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. ולכן מדינא מותר להשען על מכונית בשבת [כאשר ברור לו שמערכת האזעקה אינה פועלת]. ומכל מקום חפץ מוקצה שהוא עגול, כגון ביצה שנולדה בשבת וביום טוב, אסורה אף בנגיעה בעלמא, וכן יש להזהר בנר של שמן שלא יגע בו שמא יטה.

 

בודק...