שאלות ותשובות

האם מותר להיסתפר בימי בין המצרים?

יולי 17, 2023

מצד ההלכה מותר להסתפר אחר י"ז בתמוז, עד שבוע שחל בו צום תשעה באב, וכמו שפסק מרן השולחן ערוך. ומנהג אחרינו האשכנזים שלא להסתפר מי"ז בתמוז. וגם הספרדים שנוהגים כך ממידת חסידות תבוא עליהם ברכה. וכן העלה אהובינו הגאון החסיד רבינו מאיר מאזוז ראש הישיבה הקדושה כסא רחמים, שנכון שלא להסתפר בבין המיצרים, כדי להיכנס לימים הללו בלי תספורת, ולכל הפחות טוב להשתדל בזה מראש חודש אב. 

וגם אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל, הגם שלא היה מחמיר לציבור להסתפר לפני י"ז בתמוז, מכל מקום אבא מארי עצמו היה מסתפר דוקא לפני בין המיצרים, וכן אני נוהג בלי נדר, אבל מצד ההלכה מותר להסתפר עד שבוע שחל בו. 

ומכל מקום, אדם שרוצה לסדר את השפם במקום שמעכב את האכילה, מותר אפילו בשבוע שחל בו הצום.

בודק...