שאלות ותשובות

האם מותר להזיז רק חלק מדבר המוקצה ולא את כולו?

אוגוסט 6, 2023

מוקצה אסור בטלטול בשבת, ואפילו כשמזיז רק את מקצת הדבר המוקצה ולא את כולו, ולכן קרש [באופן שהוא מוקצה, כמבואר לקמן] שהוא מונח ראשו אחד על גבי כיסא או שרפרף, וראשו אחד על הארץ, אסור להגביה את ראשו האחד על גבי כיסא, וכן על זה הדרך.

ואף על פי כן, להלן יתבאר בסייעתא דשמיא שכאשר הדבר המוקצה נשאר קבוע, ורק מזיזים חלק המחובר אליו, יש פעמים שזה מותר, ולכן אם אין לאדם היכן לישון בשבת קודש, כגון שהיה בנסיעה, יש להקל לו לישון בתוך כלי הרכב שברשותו, אף על פי שפותח וסוגר את דלת הרכב בשבת, בתנאי שיכין את כלי הרכב מלפני השבת שלא ידלק האור בפתיחת הרכב, וכן לא יכבה האור בסגירתו, וכמו כן ינטרל את האזעקה וכל ענייני החשמל שברכב, וכך יוכל לשהות בכלי הרכב במשך השבת. ואחד הטעמים בדבר, משום שהדלת בטלה לגבי כלי הרכב.

בודק...