שאלות ותשובות

האם מותר לגזוז ציפורניים בימי בין המצרים?

יולי 17, 2023

מותר לגזור צפרניים בימי בין המיצרים, ולכתחילה טוב לגזור את הצפרניים עד שבוע שחל בו הצום. ואם הצפרניים גדולות במיוחד יש להקל לגזור אותם אפילו בתוך שבוע שחל בו הצום, מכיון שכאשר הצפרניים ארוכות שורה עליהם רוח טומאה גדולה, ומותר לקצצם, ותבא עליו ברכה, וכלשונו השטהורה של מרן הבן איש חי הקדוש שכתב "אם הצפרנים עודפים על הבשר, מותר ליטול אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, מפני שיש חיוב גדול על פי הסוד ליטלם, וכמו שכתב ז"ל בעץ חיים שער פרצופי זו"ן פרק א', וזה לשונו – מה שעודף מן הצפורן, ויוצא לחוץ מכנגד הבשר, זה צריך לחתוך, דשם נתלים החיצונים ויונקים בתכלית, וכו', לכן אם הם עודפים, ויוצאים לחוץ, מותר לקצצם, אפילו בערב תשעה באב", ולכתחילה כאמור יקצצם קודש שבוע שחל בו הצום. וגם אחינו האשכנזים שהחמירו בימי בין המיצרים בכמה דברים, מצד ההלכה לא יחמירו בקציצת צפרניים, ובפרט אם זה לצורך שלא יהיה חציצה, ואפילו בערב שבת חזון, ובמקום צורך יש להתיר כאמור אפילו בשבוע שחל בו הצום.

בודק...