שאלות ותשובות

האם אפשר להקל לאדם הסובל מעצבות לשמוע שירים בימי בין המצרים.

יולי 17, 2023

 אדם שסובל מעצבות ומדיכאון, איש או אשה, העלה אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל, שנראה בסייעתא דשמיא שיש להקל להם לשמוע טייפ עם שירי קודש, המלווים בכלי נגינה, ובלבד שישמעו בקול נמוך, והטעם, שהואיל ומה שלא שומעים שירים דרך הטייפ מלווים בכלי נגינה בימי בין המצרים זה מכח מנהג, הנה אם אדם סובל מעצבות, הנזק הרוחני והגשמי הנגרם מהעצבות הוא חמור, וזה מצב של חולי מסויים, וכבר כתבו גדולי עולם שהעצבות יכולה לדרדר את האדם לשפל המדרגה, ה' יצילנו. ולכן יש להקל בזה לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, אם הוא סובל מעצבות. ורק ישמע בקול שקט ולא בקול רם, בגלל ימי בין המצרים. 

ובפרט שיש לצרף את דעת הפוסקים שכתבו שיש סברא גדולה להתיר שמיעת כלי נגינה דרך רדיו ורשם – קול, הואיל ובשעה שגזרו חז"ל לאסור הזמר, לא היו כלים אלה בעולם, ולא חלה עליהם גזירת חז"ל. ועל כל פנים ברדיו ורשם – קול שאין המנגנים נראים לשומעים, והקול נשמע ממרחקים, נחשב כפנים חדשות, ואין זה בכלל גזרת חז"ל, וכמו שכתב כיוצא בזה מרן הבית יוסף (אורח חיים סימן יג). והמגן אברהם (סוף סימן שא).

בודק...