שאלות ותשובות

בקשת סליחה בערב יום כיפור

ספטמבר 22, 2023

אם אדם פגע בחבר שלו או ציער אותו במשך ימות השנה, מצוה גדולה לבקש ממנו סליחה קודם יום הכיפורים, ולפייס אותו על מה שאירע, ואפילו אם רק הקניט אותו בדברים צריך לפייסו, ומצוה על האדם להיות מוחל וסולח ומעביר על מידותיו. וכתב רבינו הטור שהסיבה שעושים כך, כדי שיהא לב כל עם ישראל היקרים שלם כל אחד עם חבירו, ולא יהיה מקום לשטן לקטרג עליהם, וכמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר (פרק טו), ראה ס"מ שלא נמצא חטא בישראל ביום הכפורים, ואומר, רבון העולם יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת, מה מלאכי השרת יחיפי רגל, אף ישראל יחיפי רגל ביום הכיפורים, כי לא נועלים נעלי עור. מה מלאכי השרת אין להם קפיצה [כלומר, ברכיים, שהמלאכים לא יכולים לקפל את רגליהם], כך ישראל אין להם קפיצה. כי עומדין על רגליהם ביום הכפורים הרבה שעות בתפילה. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא, כך ישראל נקיים מכל חטא. מה מלאכי השרת שלום ביניהם כך ישראל ביום הכפורים. והקדוש ברוך הוא שומע עדותן מן המקטרגין ומכפר עליהם.

בודק...