שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / פורים / בית כנסת גדול ורחב ידים, ורוצים לקרוא את המגילה ברמקול, כדי שישמעו כולם את קריאת המגילה, האם נכון לקרוא ברמקול או לא?

בית כנסת גדול ורחב ידים, ורוצים לקרוא את המגילה ברמקול, כדי שישמעו כולם את קריאת המגילה, האם נכון לקרוא ברמקול או לא?

מרץ 22, 2024

אם אדם שומע את המגילה ברמקול, העיקר להלכה בסייעתא דשמיא שיוצא ידי חובה, מכיון שהשומע את הקורא ברמקול, הרי הוא שומע את קולו של הקורא עצמו. וכן דעת הגאון החזון איש ע"ה שהדיבור הנמסר ברמקול ואפילו דרך הטלפון או שידור חי, זהו דיבורו של האדם עצמו, וכל השומעים, שומעים את קולו של האומר בעצמו. וכן בשו"ת אגרות משה להגאון רבי משה פיינשטיין סמך קצת על סברא זו.

ויש מרבותינו הפוסקים שסוברים שהשומע את המגילה ברמקול לא יצא ידי חובה, כי לשיטתם, קולו של הקורא נבלע בתוך המקרופון, והקול שנשמע דרך הרמקולים, הוא קול אחר שנברא כתוצאה מהקול של האומר, אך זה לא קולו ממש, ולכן לשיטתם לא יצא ידי חובה, וכן דעת הגאון החסיד רבינו שלמה זלמן אויירבאך זלה"ה.

ויש מרבותינו הפוסקים שעשו כעין "פשרה" בזה, שאותם היושבים קרוב לבעל קורא, שגם אם היה נכבה הרמקול, היו שומעים את החזן, הרי הם יוצאים ידי חובה גם בשמיעתם דרך הרמקול. אולם אם בית הכנסת גדול ורחב ידים, והיושבים רחוק מהחזן לא ישמעו את המגילה בלי הרמקול, אזי גם אם שומעים על ידי הרמקול, לא יוצאים בזה ידי חובה, וכן הביא את הפשרה הזו אהובינו מופת הדורות מרן הקדוש רבינו עובדיה יוסף בשם הצמח צדק.

אולם העיקר להלכה בסייעתא דשמיא, שיוצאים ידי חובה גם על ידי רמקול, וגם אותם שלא יכולים לשמוע בלי הרמקול, הרי הם יוצאים ידי חובה, כי להלכה הרמקול, זה קולו של האומר בעצמו. וכן סמך על זה למעשה מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף, וכן עשה מעשה רב, שקרא רבינו עובדיה יוסף את המגילה ברמקול בבית מדרשו, בשנת התשע"א, ויצאו ידי חובה כל השומעים, גם אותם שהיו יושבים רחוק, שבלעדי הרמקול לא היו יכולים לשמוע. והתפללתי עימו קודם לכן, ועלה לספר התורה, וקרא את קריאת התורה ברמקול, באופן שראיתי שבלי הרמקול לא היה אפשר לשמוע את קולו הקדוש למרחוק, וממילא גם במגילה לא היה אפשר לשמוע בלי הרמקול, וקרא מורנו הרב ברמקול את המגילה, והיה בית המדרש מלא אנשים בן פורת יוסף, וסמך על זה מרן הקדוש רבינו עובדיה יוסף למעשה. ומכל מקום, אם הקורא יכול לקרוא בקול רם וישמעו אותו בלי הרמקול, זה עדיף יותר כי כך יוצאים ידי רוב השיטות. וכן מנהג אדוני אבי מופת הדורות רבינו יורם אברג'ל לקרוא את המגילה בלי רמקול. אולם כאמור גם השומעים ברמקול, יוצאים בזה ידי חובה.

וכמו כן נחלקו רבותינו הפוסקים, האם יוצאים ידי חובת קריאת המגילה בשמיעת המגילה בטלפון, או בשידור חי שברדיו או לא, ולהלכה עדיף מאוד לבוא לבית הכנסת לשמוע את המגילה, משום "ברוב עם הדרת מלך".

ומי שאינו יכול לבוא, ישתדל להשיג מגילה כשרה מקלף, ולקרוא בביתו, לעצמו ולבני ביתו. ואם אינו יכול לקרוא בביתו במגילה כשרה, לכל הפחות ישמע את המגילה בטלפון או בשידור חי, כדי לצאת ידי אותם פוסקים שסוברים שיוצאים ידי חובת קריאת המגילה בשמיעה דרך הטלפון או בשידור חי.

בודק...