שאלות ותשובות

אמירת תיקון חצות בימי בין המצרים

יולי 14, 2023

בימי בין המצרים נכון לומר את "תיקון רחל" שבתוך תיקון חצות גם ביום, ונוהגים לומר אותו אחר חצות היום, וכך היה מנהג רבינו האר"י הקידוש , והגם שזכה האדם ואמר את התיקון רחל ביום, בכל זאת יחזור ויאמר תיקון חצות בלילה, תיקון רחל ותיקון לאה, כדברי רבותינו הפוסקים זלה"ה, שאמרו כל המאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. 

וכן העלה אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א, לומר תקון רחל בימי בין המיצרים גם בצהריים, אחרי חצות היום, וכן פשט המנהג. ואשריהם ישראל שמצפים ומייחלים לבניין ירושלים, ובו ישכון כבוד ה' ברוך הוא, בבית קדשינו ותארתנו שיבנה במהרה בימינו בחסד ורחמים.

ומי שהיה מוהל או סנדק באחד מימי בין המיצרים, וכן אבי הבן שיצא יום ברית המילה לבנו באחד מימי בין המיצרים, אותו היום הוא יום טוב שלהם, ולא יאמר תיקון רחל באותו היום, מפני שכאמור, כל היום כולו יום טוב שלו הוא.

בודק...