שאלות ותשובות

אימתי זמנה של מצות "קריאת המגילה"?

מרץ 22, 2024

תיקנו חכמינו הקדושים, לכל יהודי ויהודי לשמוע את קריאת המגילה, בליל חג הפורים ולחזור שוב ולשמוע את קריאתה ביום. זכר לנס הגדול שהיו עם ישראל מתפללים לה' יתברך ביום ובלילה שיושיע אותם מהמן ומאחשורוש הרשעים. ובזה שאנחנו שומעים את קריאת המגילה מפיו של הבעל קורא, שמכוין להוציא אותנו ידי חובה, וכן אנחנו מכוונים לצאת ידי חובה, נחשב לנו הדבר, כאילו אנחנו בעצמנו קראנו את המגילה בבית הכנסת בפינו, כי אמרו חכמינו הקדושים "שומע כעונה".

וקריאת המגילה של הלילה, זמנה כל הלילה, עד עמוד השחר. וקריאת המגילה של יום, זמנה כל היום, לכתחילה מהנץ החמה. ואם הוא ממהר לדרכו, או שיש לו סיבה אחרת, יכול לקרוא את המגילה כבר מעמוד השחר.

וזריזים מקדימים למצוות, ושומעים את המגילה בלילה, מיד בצאת הכוכבים, בסיום תפילת ערבית. וכן שומעים את קריאת המגילה בבוקר, מיד אחרי קריאת ספר תורה בתפילת שחרית. [וראה בביאור רמזים יפים למה קוראים את המגילה בלילה וביום].

ומה טוב ומה נעים אם זוכה להתפלל בהנץ החמה או סמוך להנץ החמה שזוהי מעלה גדולה מאד. וכן מנהג אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם מיכאל אברג'ל להתפלל בהנץ החמה או סמוך להנץ החמה תמיד כל השנה, ואחר כך מוסר שיעור תורה לרבים דבר יום ביומו, וממילא גם בפורים זוכים על ידי זה לקריאת המגילה בשעה מוקדמת, אשריו ואשרי חלקו.

בודק...