שאלות ותשובות

אוכלין ומשקין הראויין לאכילה, האם מותר להזיזן בשבת ללא שום צורך?

דצמבר 28, 2023

הגם שהתבאר בסייעתא דשמיא שמותר להרים ולהזיז בשבת את הכלים שמלאכתם להיתר, רק כאשר יש צורך כלשהו בהזזתם, אבל אם אין שום צורך בכך, לא יזיזם בשבת, מכל מקום אוכלין ומשקים הראויים לאכילה, מותר להזיזם ולטלטלם לכתחילה אפילו שלא לצורך כלל, ואין לחוש בהם משום מוקצה כלל ועיקר.

בודק...