שאלות ותשובות

אדם שקם בבוקר ולא היו לו מים ליטול ידים, כגון שהיתה הפסקת מים, או שיצא מהשירותים ולא היו מים ליטול ידים, כיצד יעשה?

דצמבר 28, 2023

אמרו חכמינו הקדושים מי שאין לו מים ליטול ידים, ינקה את הידיים בכל דבר שמנקה, כגון מגבת או מפית או נייר טישו וכן על זה הדרך. כי כתוב בפסוק ארחץ בנקיון כפי, ולא כתוב ארחץ במים כפי. ומשמע ארחץ "בניקיון", פירושו בכל דבר שמנקה.

ואף על פי שזה מועיל לנקיות, ויוכל להתפלל, מכל מקום הרוח רעה לא סרה לגמרי עד שיטול ידיו, ולכן אפילו שניקה את ידיו במגבת וכיוצא בזה, כשיזדמן לו מים, יחזור ויטול ידים לסירוגין, ובזה יוסיף וירבה קדושה וטהרה.

ועיקר מצות נטילת ידים של שחרית נתקנה לצורך תפילת העמידה של שחרית, וקריאת שמע, אבל ברכות השחר, מעיקר ההלכה היה יכול לומר אפילו בלי נטילת ידים אלא שבזמן הזה כבר פשט המנהג לומר את כל הברכות רק אחרי נטילת ידים, כי מהיות טוב בזמן הזה שיש מים בשפע, הרי זה דבר גדול וחשוב.

ודע, שכאשר אין לו מים ליטול ידים, ומנקה את הידיים בעפר או בנייר וכיוצא בזה, לא צריך לנקות שלש פעמים את הידים אלא רק פעם אחת, כי מה שאמרו שלש פעמים זה כדי להסיר את הרוח הרעה, אבל ניקיון הידים בלי נטילה רק גורם לנקיות, אך לא מסיר את הרוח הרעה, אלא רק מנקה את הידים, עד שיטול ידים במים, ולכן לא צריך שלש פעמים.

בודק...